Програма фахового вступного випробування для вступників спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» - Офіційний сайт Харківського вищого коледжу мистецтв

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55

електронна скринька: kvkm67@gmail.com

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

Викладачам коледжу! Запрошуємо Вас прийняти участь у педагогічному тренінгу. Детальніше у розділі «Викладачу»

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Перейти до контакту
ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2019
Програма фахового вступного випробування
для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»


Пояснювальна записка

Коледж приймає на спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається постановами Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року №1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» та від 20 червня 2007 року №839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» і зазначається у Правилах прийому до коледжу.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами фахового вступного випробування (фаховий іспит, співбесіда) та іспиту із української мови.

Зміст програми фахового вступного випробування відбиває базовий рівень фахових знань в галузі діловодства та інформаційних дисциплін, які вступники одержали під час навчання в професійно-технічних навчальних закладах.

Головна увага в програмі приділяється питанням з дисциплін діловодного та інформаційно-комп’ютерного циклів.

Вступне випробування має виявити рівень фахової свідомості, теоретичної та практичної підготовки вступника, знання сучасних тенденцій розвитку діловодства, можливостей на напрямів автоматизації основних технологічних процесів і операцій, продемонструвати рівень оволодіння навчальною літературою та фаховими періодичними виданнями, сучасний стиль мислення.

Питання узгоджені з навчальним планом ступеневої підготовки кваліфікованих робітників за спорідненими професіями:

4111 «Конторський (офісний ) службовець (друкування)»;

4112 «Оператор інформаційно-комунікаційних мереж»;

4113 «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»;

4115 «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)».

Перелік тем для підготовки охоплює вузлові питання з наступних дисциплін: «Діловодство», «Основи роботи на ПК», «Комп’ютерні системи і мережі», «Інформаційні технології».


Перелік тем для підготовки до фахового вступного випробування

1. Діловодство як сфера практичної діяльності. Організація діловодних процесів. Значення і роль діловодства в організації праці керівників всіх рівнів. Документування. Робота з документами. Завдання і напрямки діловодства.

2. Історія організації діловодства. Зародження діловодства. Діловодство за часів Київській Русі. Документування в період феодальної роздробленості. Наказне діловодство (XV-XVII ст.). Організація діловодства козацько-гетьманської України. Колежське та міністерське діловодство за часів перебування українських земель у складі Російської імперії. Організація діловодства в радянський період. Єдина державна система діловодства. Організація діловодства в незалежній Україні.

3. Термінологічна база діловодства: визначення. Національний стандарт України. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. ДСТУ 2732:2004. Чинний від 01 липня 2005 року. Поняття «діловодство», «документування управлінської інформації», «створювання службового документа», «правила документування», «реквізит службового документа», «система документації», «управлінська документація», «керування документацією», «організування роботи зі службовими документами», «документообіг» та ін.

4. Законодавча, нормативно-правова база діяльності системи діловодства. Діловодство та управлінська діяльність. Конституція України. Закони України, їх класифікація. Постанови Верховної Ради України. Укази і розпорядження Президента України. Декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України. Державні стандарти України. Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України №1242 від 30 листопада 2011 року.

5. Сучасні ділові документи, їх види. Визначення, значення і мета класифікації службових документів. Види ділових документів за основними класифікаційними ознаками: спеціалізація, призначення, походження, напрям, джерела виникнення, форма, техніка відтворення, доступ до інформації, ступінь гласності (секретність), термін виконання, складність, стадія (призначення) створення, термін зберігання.

6. Правила оформлення і друкування ділових документів. Значення, статус, галузь використання Типової інструкції з діловодства…(2011), ДСТУ 4163-2003, ДСТУ 3844-99. Складові елементи документа. Поняття «реквізит», «формуляр». Формуляр-зразок – як модель побудови форми документа. Види реквізитів, їх склад і зміст. Вимоги до розташування. Обов’язкові реквізити. Змінні реквізити. Бланк документу. Види бланків. Особливості розташування реквізитів на бланку. Вимоги до виготовлення, обліку, використання бланків. Текст – основний реквізит документа. Вимоги до тексту. Структура тексту, порядок розташування логічних елементів. Види текстів. Правила оформлення. Оформлювання сторінки документа. Особливості оформлювання титульної сторінки. Нумерація сторінок. Вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою друкувальних засобів.

7. Службове листування: правила оформлення і складання листів різних видів. Роль і місце ділового листування у документальному масиві установи. Вимоги до службового листування. Службовий лист як різновид довідково- інформаційної документації. Види службових листів: супровідний лист, лист- запрошення, інформаційний лист, рекламний лист, лист-повідомлення, лист- підтвердження, лист-нагадування, гарантійний лист, ініціативний лист, лист- відповідь, лист-прохання та інші. Вимоги до тексту службового листа: лаконічність, послідовність, переконливість, конкретність. Види текстів. Структура службового листа. Особливості оформлення. Реквізити службового листа.

8. Редагування службових документів: загальна характеристика. Редагування як процес удосконалення тексту документа. Методи виправлення помилок. Типи помилок на різних етапах створення тексту. Види і техніка виправлення текстів. Різних елементів тексту.

9. Організація документообігу в установі. Поняття «документообіг». Вимоги щодо раціоналізації документообігу. Облік обсягу документообігу.

10. Робота з вхідною та вихідною документацією. Приймання та первинне опрацювання документів, що надходять до установи. Попередній розгляд документів. Реєстрація документів. Організація передачі документів та їх виконання. Організація контролю за виконанням документів. Інформаційно-довідкова робота з документами. Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів.

11. Правила та вимоги до збереження документів в установі. Основні етапи підготовки документів до зберігання. Експертиза наукової і практичної цінності документів. Оформлення справ. Складання описів справ структурних підрозділів і зведених описів справ. Передача справ до архіву.

12. Основні положення професійної етики для секретаря. Професійна етика і норми професійних ділових відносин. Види та особливості ділового спілкування. Культура спілкування і етикет. Особисті якості організатора діловодства: комунікабельність, доброзичливість, ввічливість, почуття гумору, вміння гармонійно поєднувати привабливість і діловий стиль в одязі. Ділові якості: професійні та організаторські навички, ефективність, надійність, відповідальність, тактовність, пунктуальність і відданість.

13. Ділові контакти: зміст, загальна характеристика. Рівні спілкування. Зони спілкування. Форми ділового спілкування. Правила вітання. Правила представлення відвідувача. Правила спілкування по телефону. Конфліктні ситуації в роботі секретаря та шляхи їх вирішення. Викрадачі часу.

14. Комп’ютерні технології в діловодній службі. Поняття «електронний документ», «електронний документоообіг». Системи електронного документообігу, їх впровадження в Україні. Основні вимоги до системи електронного документообігу.

15. Структура і обладнання ПК. Персональний комп’ютер, його призначення в роботі секретаря. Основні складові. Внутрішні та зовнішні складові. Пристрої введення – виведення інформації. Клавіатура ПК. Склад клавіатури.

16. Текстовий редактор Microsoft Word: головні функції, значення для ефективності діловодних процесів. Загальні відомості про текстовий редактор Microsoft Word. Головне вікно редактора Microsoft Word, вікна документів. Робота з Microsoft Word, способи створення документів. Правила введення і редагування тексту, робота з фрагментами тексту. Форматування шрифтів, абзаців і сторінок. Вирівнювання тексту.Списки, їх види. Призначення в документах. Форматування списків. Таблиці: створення, форматування.

17. Табличний процесор Microsoft Excel: головні функції, значення для ефективності діловодних процесів. Робота Excel, основні можливості. Головне меню програми. Побудова таблиці. Введення, редагування даних. Форматування табличного матеріалу в Табличному процесорі Excel. Використання шрифтів, рівняння, встановлення меж сторінки. Робота з листом (створення додаткових листів) з допомогою меню «Вставка» або за допомогою контекстного меню. Вставити новий лист, перейменувати його. Переставити листи місцями.

18. Обробка графічної інформації. Програма для створення електронних презентацій. Інтерфейс програми. Запуск та створення презентації. Поняття про слайд та його структуру. Робота зі слайдами. Редагування та демонстрація презентації.

19. Основи роботи в мережі Internet. Історія виникнення і можливості Internet. Пошукові сторінки, їх меню. Правила побудови пошукового виразу. Сайти професійних видань. Способи збереження веб-сторінок та інформації з мережі. Електронна пошта.

20. Використання засобів оргтехніки для діловодства та управління установою. Класифікація засобів механізації та автоматизації управлінської праці. Засоби укладання, копіювання та розмноження документів. Засоби звʼязку в роботі секретаря. Друкування документів. Комплексні автоматизовані технології для організації діловодства.


Критерії оцінювання відповідей вступників з фаху (співбесіда)

Результати вступних іспитів для вступників на основі освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник оцінюються за шкалою від100 до 200 балів.

При оцінюванні усної відповіді потрібно керуватись критеріями.

1. Повнота і правильність відповіді.

2. Ступінь усвідомлення, розуміння вивченого.

3. Мовленнєве оформлення відповіді.

Відповідь повинна бути зв’язним, логічно послідовним повідомленням на певну тему, виявляти вміння застосовувати визначення, правила до конкретних випадків.

Рівень
Бали
Характеристика виконаної роботи
Перший рівень – початковий
100Вступник може розрізняти об’єкт вивчення і відтворити деякі його елементи; мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, будує лише окремі, не пов’язані між собою речення. Вступник фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу; має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення; виявляє здатність елементарно викласти думку; може усно відтворити кілька термінів, явищ без зв’язку між ними; будує лише окремі фрагменти висловлювання.
110Вступник відтворює менш як половину навчального матеріалу; може дати відповідь із кількох простих речень; здатен усно відтворити окремі положення завдання; не має сформованих практичних умінь та навичок.
Другий рівень – середній
120
Прохідний бал
Вступник має недостатній рівень знань; знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворити його відповідно до тексту підручника, повторити за зразком певну операцію, дію; описує явища, процеси без пояснень причин, слабко орієнтується в поняттях; висловлювання характеризується неповнотою і поверховістю в розкритті теми.
130Вступник знає більш як половину навчального матеріалу; розуміє основний навчальний матеріал; здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило, відтворити його з помилками та неточностями; формулює поняття, наводить приклади; підтверджує висловлене судження прикладами; питання значною мірою розкрите, але трапляються недоліки за низкою показників; поверхово розкрито питання.
140Вступник виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, може поверхово аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки; відповідь його правильна, але недостатньо осмислена; самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу; відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми, вміє застосовувати знання на практиці; виклад загалом зв’язний, питання в цілому розкрито, але помітний репродуктивний характер, відсутня самостійність суджень, їх аргументованість.
Третій рівень – достатній
150Вступник правильно і логічно відтворює навчальний матеріал; самостійно створює достатньо повний, зв’язний, з елементами самостійних суджень текст; розуміє основоположні теорії і факти, установлює причинно-наслідкові зв'язки між ними; уміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, але у відповіді є недоліки, наприклад: відхилення від теми, порушення послідовності її викладу; основна думка не аргументується, правила не завжди підтверджуються прикладами тощо.
160Знання вступника є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, установлювати найсуттєвіші зв'язки і залежності між мовними явищами, фактами, робити висновки; відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями.
170Вступник вільно володіє вивченим матеріалом, уміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує докази у власній аргументації; висловлює стандартну аргументацію при оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить поняття. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних суджень.
Четвертий рівень – високий180Вступник володіє глибокими й міцними знаннями, робить аргументовані висновки; критично оцінює окремі нові мовні факти, явища, ідеї, наводить  доречні приклади.
190Вступник володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх; уміє застосувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності.
200Вступник має системні, дієві знання, користується широким арсеналом засобів доказів своєї думки; вирішує складні проблемні завдання; схильний до системно-наукового аналізу явищ; відповідь повна, глибока, аргументована, вступник уміє застосовувати знання творчо. Відповідь відзначається багатством слововживання, граматичною правильністю.

Питання для вступного випробування

1. Діловодство як сфера практичної діяльності.

2. Історія організації діловодства.

3. Термінологічна база діловодства: визначення.

4. Законодавча, нормативно-правова база діяльності системи діловодства.

5. Сучасні ділові документи, їх види.

6. Правила оформлення і друкування ділових документів.

7. Службове листування: правила оформлення і складання листів різних видів.

8. Редагування службових документів: загальна характеристика.

9. Організація документообігу в установі.

10. Робота з вхідною та вихідною документацією.

11. Правила та вимоги до збереження документів в установі.

12. Основні положення професійної етики для секретаря.

13. Ділові контакти: зміст, загальна характеристика.

14. Комп’ютерні технології в діловодній службі.

15. Структура і обладнання ПК.

16. Текстовий редактор Microsoft Word: головні функції, значення для ефективності діловодних процесів.

17. Табличний процесор Microsoft Excel: головні функції, значення для ефективності діловодних процесів.

18. Обробка графічної інформації.

19.Основи роботи в мережі Internet.

20. Використання засобів оргтехніки для діловодства та управління установою.


Список рекомендованої літератури

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади».

2. ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система. уніфікована система організаційно-розпорядчої документів. Вимоги до оформлювання документів. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 31 с.

3. ДСТУ 2732-2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. - К. : Держспоживстандарт України, 2005. — 32 с.

4. Бибик С.П. Ділові документи та правові папери: Листи, протоколи, заяви, угоди, договори. – Х.: Фолио, 2005. – 491 с.

5. Ганжела С. І., Ганжела І. П. Інформатика. Базовий курс для користувачів: навч. посібник / Кіровоградський  держ.  педагог.  ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград: Авангард, 2008. — 220c.

6. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. - К.: Либідь, 2004. — 384с.

7. Діловодство у державних установах: зб. інструкцій / Є.К. Пашутинський (упоряд.). – 2-ге вид., зм. – К. : КНТ, 2009. – 593с.

8. Колтунова М.В. Деловое письмо. Что нужно знать составителю. – К.: Дело, 2000. – 112 с.

9. Костоглод К. Д. Основи інформатики та комп'ютерної техніки: Підруч. / К. Д. Костоглод, А. П. Злосчастьєв, А. В. Калініченко. - Полтава, 2001. – 122с.

10. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / Держ.академія керівн. кадрів культури і мистецтв. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 58с.

11. Тітенко Л. А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки: Навч.-метод. посіб. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана – К. : КНЕУ, 2006. – 192с.

© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «ХВКМ»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «ХВКМ»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2020 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2020 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2020 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2020 КЗ «ХВКМ»
Назад до змісту