Матеріали для підготовки до вступних іспитів з дисципліни «Математика» - Офіційний сайт Харківського вищого коледжу мистецтв

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55

електронна скринька: kvkm67@gmail.com

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

Викладачам коледжу! Запрошуємо Вас прийняти участь у педагогічному тренінгу. Детальніше у розділі «Викладачу»

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55

До уваги студентів! У звʼязку з карантином ХВКМ здійснює навчання дистанційно

До уваги студентів! У звʼязку з карантином ХВКМ здійснює навчання дистанційно.

До уваги студентів! У звʼязку з карантином ХВКМ здійснює навчання дистанційно

До уваги студентів! У звʼязку з карантином ХВКМ здійснює навчання дистанційно

Перейти до контакту

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2020

Дата проведення дня відкритих дверей буде оголошена додатково. Слідкуйте за інформацією на сайті.

Зміст програмного матеріалу для підготовки до вступних іспитів «Математика»
на основі базової загальної середньої освіти

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

Cпеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»


Зміст програмного матеріалу вступних випробувань з математики для вступників за курс базової загальної середньої освіти складений на основі Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року №1392, Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика 5-12 класи», затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23.12.2004 року).


Структура роботи вступних випробувань та її оцінювання

Кожен варіант роботи вступних випробувань складається з трьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань.

У першій частині роботи запропоновано 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді (8 завдань з алгебри і 4 завдання з геометрії). До кожного тестового завдання з вибором відповіді подано чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. При цьому вступник не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір. Правильне розв’язання кожного завдання цієї частини оцінюється одним балом. Якщо вказана відповідь є неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються.

Друга частина роботи складається з 6 завдань (4 завдання з алгебри і 2 завдання з геометрії) відкритої форми з короткою відповіддю. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана правильна відповідь. Усі необхідні обчислення, перетворення тощо вступники виконують у чернетках. Правильне розв’язання кожного завдання цієї частини оцінюється двома балами. Якщо вказана відповідь є неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються.

Третя частина роботи складається з 4 завдань (3 завдання з алгебри і 1 завдання з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання цієї частини вступники виконують на аркушах зі штампом Харківського училища культури. Завдання третьої частини вважається виконаним правильно, якщо вступник навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь. Правильне розв’язання завдання цієї частини оцінюється чотирма балами.

Сума балів, нарахованих за правильно виконані вступником завдання, складають оцінку за роботу.

Якщо вступник вважає за потрібне внести зміни у відповідь до якогось із завдань першої чи другої частини, то він має це зробити у спеціально відведеній для цього частині бланку. Таке виправлення не веде до втрати балів. Якщо ж виправлення зроблено в основній частині бланку відповідей, то бали за таке завдання не нараховуються. Виправлення та закреслення в оформленні розв’язування завдань третьої частини, якщо вони зроблені охайно, не є підставою для зниження оцінки.


Критерії оцінювання вступного випробування з математики за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень вступників

Максимально можлива сума балів за вступне випробування становить 12 (див. табл.1). Відповідність кількості набраних абітурієнтом балів оцінці за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень вступників наведено в таблиці 2.

Таблиця 1
Номери завдань
Кількість балів
Усього
1.1-1.12
по 1 балу
12 балів
2.1-2.6
по 2 бали
12 балів
3.1-3.4
по 4 бали
16 балів
Усього балів

40 балів
Таблиця 2
Кількість набраних балів
Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів
1-21
5-63
7-94
10-125
13-166
17-207
21-248
25-289
29-32110
33-3611
37-4012
Алгебра

Тема 1. Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні), порівняння та дії з ними. Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні числа). Прості і складені числа. Дільник, кратне. Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне. Властивості дій з дійсними числами. Порівняння дійсних чисел. Ознаки подільності на 2,З,5,9,10. Правила округлення цілих чисел і десяткових дробів. Означення квадратного кореня та арифметичного квадратного кореня. Властивості арифметичних квадратних коренів. Степінь з натуральним та цілим показником. Числові проміжки, об’єднання та переріз числових проміжків. Модуль дійсного числа, його геометричний зміст.

Тема 2. Відношення та пропорції. Відсотки. Основні задачі на відсотки. Означення відношення та пропорції. Основна властивість відношення, пропорції. Означення відсотка.

Тема 3. Раціональні, ірраціональні, степеневі вирази та їхні перетворення. Означення області допустимих значень змінних виразу зі змінними. Числові вирази. Вирази зі змінними. Формули скороченого множення (квадрат двочлена, різниця квадратів, сума і різниця кубів). Одночлен і многочлен та дії з ними. Способи розкладання многочлена на множники (винесення за дужки спільного множника, за допомогою формул скороченого множення, спосіб групування). Розкладання квадратного тричлена на множники. Правила виконання дій з алгебраїчними дробами.

Тема 4. Лінійні, квадратні, раціональні рівняння, нерівності та їх системи. Застосування рівнянь, нерівностей та їх систем до розв’язування текстових задач. Означення лінійного рівняння з однією змінною. Означення квадратного рівняння та неповного квадратного рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта. Означення лінійних та квадратних нерівностей з однією змінною. Означення розв’язку системи рівнянь з двома змінними та методи їх розв’язання (графічний, спосіб підстановки, спосіб додавання).

Тема 5. Лінійні, квадратичні функції, їхні основні властивості. Поняття функції. Область визначення, множина значень функції. Графік функції. Зростання і спадання функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості. Означення і основні властивості елементарних функцій: лінійної, квадратичної, оберненої пропорційності і т.д. Правила елементарних перетворень графіків функцій.

Тема 6. Числові послідовності. Означення арифметичної та геометричної прогресій, нескінченної геометричної прогресії (q<1). Формули для знаходження n-го члена арифметичної та геометричної прогресій. Формули суми перших n членів арифметичної та геометричної прогресій. Формули суми нескінченної геометричної прогресії (q<1).


Геометрія

Тема1. Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості. Поняття точки, прямої, променя, відрізка, ламаної, кута. Аксіоми планіметрії. Означення суміжних та вертикальних кутів та їх властивості. Означення та властивість бісектриси кута. Означення паралельних та перпендикулярних прямих. Теорема Фалеса.

Тема 2. Коло і круг. Означення кола і круга, їх елементів (центр, радіус, діаметр, хорда). Центральні, вписані кути та їх властивості. Дотичні до кола, їх властивості.

Тема 3. Трикутники. Види трикутників та їх властивості. Ознаки рівності трикутників. Ознаки подібності трикутників. Медіана, бісектриса, висота трикутника та їх властивості. Теорема про суму кутів трикутника. Нерівність трикутника. Середня лінія трикутника та її властивості. Коло, описане навколо трикутника та коло, вписане в трикутник. Теорема Піфагора, співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника. Теорема синусів, теорема косинусів. Формули для обчислення площі трикутника.

Тема 4. Чотирикутники та многокутники. Означення чотирикутника та його елементів. Означення паралелограма та його властивості. Ознаки паралелограма. Означення прямокутника, квадрата, ромба, трапеції та їх властивості. Середня лінія трапеції та її властивість. Вписані в коло та описані навколо кола чотирикутники. Сума кутів опуклого многокутника. Означення правильного многокутника та його властивості. Формули для обчислення площі трикутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції, круга. Відношення площ подібних фігур.

Тема 5. Координати та вектори на площині. Поняття прямокутної системи координат на площині, координати точки. Формула для обчислення координат середини відрізка. Формула для обчислення відстані між двома точками площини. Рівняння прямої та кола. Означення вектора, координат вектора, модуля і напряму вектора. Поняття колінеарних векторів, рівних векторів. Додавання, віднімання векторів, множення вектора на число. Скалярний добуток векторів та його властивості.


Список рекомендованої літератури

1. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра: Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. -К.: Зодіак-ЕКО, 2008.

2. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра: Підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.- К.: Зодіак-ЕКО, 2009.

3. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Геометрія: Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. -К.: Вежа, 2008.

4. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика: Підручник для 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2006.

5. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г. Геометрія: Підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Вежа, 2007.

6. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія: Підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Зодіак-ЕКО, 2007.

7. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія: Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Зодіак-ЕКО, 2008.

8. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія: Підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Зодіак-ЕКО, 2009.

9. Возняк Г.М., Литвиненко Г.М., Мальований Ю.І. Алгебра: Підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2009.

10. Кінащук Н.Л., Біляніна О.Я.,Черевко І.М. Алгебра: Підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2008.

11. Мерзляк А.Г., Номировський Д.А.,Полянський В.Б., Якір М.С. Алгебраїчний тренажер. - X.: Гімназія, 2009.

12. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра: Підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - X.: Гімназія, 2007.

13. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра: Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - X.: Гімназія, 2008.

14. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - X.: Гімназія, 2005.

15. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - X.: Гімназія, 2006.

16. Нелін Є.П. Алгебра у таблицях. 7-11 класи. – Х.: Гімназія, 2012.

17. Нелін Є.П. Геометрія у таблицях. 7-11 класи. – Х.: Гімназія, 2012.

© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «ХВКМ»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «ХВКМ»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2020 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2020 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2020 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2020 КЗ «ХВКМ»
Назад до змісту