PISA-2018 викладачу - Офіційний сайт комунального закладу «Харківський вищий коледж мистецтв»

АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ

Х А Р К І В С Ь К И Й
В И Щ И Й К О Л Е Д Ж М И С Т Е Ц Т В
Х А Р К І В С Ь К И Й
В И Щ И Й К О Л Е Д Ж М И С Т Е Ц Т В

електронна адреса: kvkm67@gmail.com

+380-57-733-30-45 | +380-57-733-01-55

+38-057-733-30-45 +38-057-733-01-55

61010, Україна, місто Харків, вулиця Українська, 8/10

+38-057-733-30-45 +38-057-733-01-55

Х А Р К І В С Ь К И Й В И Щ И Й К О Л Е Д Ж М И С Т Е Ц Т В

+38-057-733-30-45 +38-057-733-01-55

61010, Україна, місто Харків, вулиця Українська, 8/10

Х А Р К І В С Ь К И Й В И Щ И Й К О Л Е Д Ж М И С Т Е Ц Т В

+38-057-733-30-45 +38-057-733-01-55

61010, Україна, місто Харків, вулиця Українська, 8/10

Х А Р К І В С Ь К И Й В И Щ И Й К О Л Е Д Ж М И С Т Е Ц Т В

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

Х А Р К І В С Ь К И Й В И Щ И Й К О Л Е Д Ж М И С Т Е Ц Т В
В И Щ И Й К О Л Е Д Ж М И С Т Е Ц Т В

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

+380-57-733-30-45 | +380-57-733-01-55

«Х В К М»

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

+380-57-733-30-45 | +380-57-733-01-55

м. Харків, вул. Українська, 8/10

8 листопада 2017 року Харківський вищий коледж мистецтв відзначає 50 років з дня заснування

8 листопада 2017 року ХВКМ відзначає 50 років з дня заснування

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
24 травня 2018 року студенти других курсів коледжу беруть участь у ЗНО з Української мови і літератури
Перейти к контенту

АНКЕТА PISA-2018

Анкета для вчителів (викладачів) щодо міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018

1. Чи знайомі Ви з..? (Так/Ні/Частково)
1) рамковими документами PISA-2018
2) особливостями дослідження PISА
3) особливостями та характеристиками завдань PISA
4) прикладами завдань PISA минулих років
5) рамковими документами PISA-2018
6) особливостями дослідження PISА
7) особливостями та характеристиками завдань PISA
8) прикладами завдань PISA минулих років
2. Чи маєте Ви достатньо інформації про міжнародне дослідження якості освіти PISA? Якщо «Ні», то якої Вам інформації не вистачає? (Так/Ні)
3. Ви отримуєте інформацію про PISA? (Оберіть усі можливі відповіді)
1) на сайті PISA
2) під час методичних заходів
3) під час заходів на рівні навчального закладу
4) від адміністрації навчального закладу
5) із ЗМІ
6) в Інтернеті
7) із фахової літератури
8) від колег
9) інше:
4. Міжнародне дослідження PISА проводиться один раз на..?
1) два роки
2) три роки
3) чотири роки
4) п’ять років
5. PISА дає можливість оцінити..?
1) ключові та загальнопредметні компетентності учнів/студентів з окремих навчальних предметів
2) компетентності учнів/студентів, прямо пов’язані з навчальними програмами
3) компетентності учнів/студентів, прямо не пов’язані з навчальними програмами
6. Яка мета міжнародного дослідження PISA?
1) отримання об’єктивної інформації про стан розвитку освіти в різних країнах світу
2) порівняння освітніх систем різних країн світу
3) вивчення впливу навчальних програм на результати навчання в різних країнах світу
4) одержання даних про рівень використання учнями/студентів знань і умінь при 5) розв’язанні конкретних життєвих ситуацій і проблем
7. За якими предметними галузями проводиться дослідження PISA?
8. Укажіть провідну предметну галузь дослідження PISA-2018.
9. Який інструментарій буде використовуватися в Україні в дослідженні PISA-2018?
1) тести для учнів/студентів
2) анкети для учнів/студентів щодо умов навчання
3) анкети для батьків учнів/студентів
4) анкети для вчителів-предметників (викладачів)
5) анкети для адміністрації навчальних закладів
6) анкети для учнів/студентів щодо фінансової грамотності
7) анкети для учнів/студентів щодо володіння ІКТ
10. Які формати тестових завдань використовуються в дослідженні PISA?
1) із вибором однієї відповіді
2) із вибором кількох відповідей
3) із короткою відповіддю
4) на встановлення відповідності
5) на встановлення правильної послідовності
6) надання розгорнутої відповіді
11. Яка приблизно тривалість дослідження PISA (тестування та анкетування) в навчальному закладі?
1) 90 хвилин
2) 120 хвилин
3) 150 хвилин
4) понад 150 хвилин
12. Яке з визначень читацького уміння використовується в рамковому документі для PISA-2018?
1) розуміння, використання та осмислення письмових текстів з метою досягти певні цілі, розвинути свої знання і потенціал, а також брати участь у житті суспільств
2) розуміння, використання, оцінювання, осмислення та вияв зацікавлення до текстів з метою досягти певні цілі, розвинути свої знання і потенціал, а також брати участь у житті суспільства
3) розуміння, використання, осмислення та вияв зацікавлення до письмових текстів, з метою досягти певні цілі, розвинути свої знання і потенціал, а також брати участь у житті суспільства
13. Що з нижчепереліченого можна назвати результатами міжнародного дослідження PISА? (Оберіть усі можливі варіанти відповіді)
1) узагальнене досьє про сформованість компетентності учнів/студентів
2) оцінка діяльності вчителів (викладачів) навчальних закладів, що потрапили до 3) вибірки учасників дослідження
4) змістовні показники, пов’язані з характеристиками шкіл та учнів/студентів
5) інформація для прийняття рішень у галузі освітньої політики
6) оцінка якості результатів навчання в конкретному навчальному закладі, регіоні
14. Які ризики Ви вбачаєте у проведенні міжнародного дослідження PISА в Україні?
1) низька мотивація учнів/студентів до участі в дослідженні
2) необізнаність учнів/студентів у питаннях проведення PISА
3) неготовність учнів/студентів до розв’язання завдань PISА
4) неготовність учителів (викладачів) запроваджувати в навчально-виховний 5) процес завдання компетентнісного характеру, що мають допомогти учням/студентам підготуватися до PISА
5) побоювання педагогів, що результати можуть бути використані для оцінки їхньої діяльності
6) результати PISА на практиці не будуть використані для підвищення якості освіти в Україні
7) інше
15. Чи схвалюєте Ви залучення України до міжнародного проекту PISA? (Так/Ні)
Якщо «Так», то чому саме? (Оберіть не більше трьох варіантів відповідей). Участь у PISA надає можливість..?
1) ознайомитися з досвідом інших країн
2) отримати дані, необхідні для реформування освіти в Україні
3) набути досвід розв’язання компетентнісних завдань, створених міжнародними експертами
4) випробувати свої сили учням/студентам
5) реалізувати на практиці компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі
6) інтегруватися в міжнародний освітній простір
7) порівняти систему освіти України та інших держав світу
8) інше
Якщо «Ні», то чому саме? (Оберіть не більше трьох варіантів відповідей)
1) Держава витрачає на участь у дослідженні значну кількість грошей
2) результати PISA все рівно не будуть використані для покращення ситуації в освіті
3) це зайва робота, що не виправдовує ні матеріальних, ні трудових витрат
4) моніторингові дослідження не покращують ситуацію в освіті
5) в Україні мають бути свої критерії якості освіти
6) існує ризик, що результати PISA використають не на користь учителів (викладачів) та учнів/студентів
7) інше
16. Чи погоджуєтеся Ви, що завдання PISA..? (Так/Скоріше так, ніж ні/Скоріше ні, ніж так/Ні)
1) відповідають сучасним світовим тенденціям
2) спонукають учнів/студентів до аналізу, оцінки, творчого мислення
3) перевіряють готовність учнів/студентів до участі в суспільному житті
4) є цікавими, сприяють мотивації до навчання
5) непридатні до нашої системи освіти
6) не відповідають вимогам навчальних програм
7) не дозволяють об’єктивно виміряти рівень сформованості компетентності в учнів/студентів
8) відповідають сучасним світовим тенденціям
9) спонукають учнів/студентів до аналізу, оцінки, творчого мислення
10) перевіряють готовність учнів/студентів до участі в суспільному житті
11) є цікавими, сприяють мотивації до навчання
12) непридатні до нашої системи освіти
13) не відповідають вимогам навчальних програм
14) не дозволяють об’єктивно виміряти рівень сформованості компетентності в учнів/студентів
17. Чи хотіли би Ви, щоб Ваш навчальний заклад потрапив у вибірку учасників дослідження PISA? (Так/Ні/Мені байдуже)
18. Як би Ви охарактеризували ставлення більшості учнів/студентів Вашого навчального закладу до участі в міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018? (Позитивне/Негативне/Байдуже)
19. Чи вважаєте Ви, що зможете якісно підготувати учнів/студентів до дослідження PISA? (Так/Ні/Вагаюся відповісти)
20. Чи впевнені Ви в тому, що учні/студенти Вашого навчального закладу покажуть достойні результати? (Так/Ні/Вагаюся відповісти)
21. Чи вистачає Вам необхідних матеріалів, щоб організувати в навчальному закладі якісну роботу щодо підготовки учнів/студентів до PISA? (Так/Ні) Якщо «Ні», то, чого саме Вам не вистачає?
22. Що означала б для Вас участь Вашого навчального закладу в дослідженні PISA? (Оберіть не більше трьох відповідей).
1) можливість для учнів/студентів випробувати свої сили у розв’язуванні завдань, розроблених міжнародними експертами
2) можливість оцінити ступінь реалізації компетентнісного підходу в навчальному закладі за результатами виконання учнями/студентами завдань PISA
3) додаткову роботу для навчального закладу
4) додаткове навантаження на учнів/студентів
5) залучення до загальної справи, важливої для держави
6) інше
23. Що Ви б відчули, якщо б дізналися про участь учнів/студентів Вашого навчального закладу в дослідженні PISA? (Оберіть всі можливі для Вас відповіді)
1) радість
2) розгубленість
3) тривогу
4) роздратування
5) оптимізм
6) песимізм
7) відповідальність за якість проведення дослідження у навчальному закладі
8) гордість за учнів/студентів, які будуть представляти державу
9) байдужість
10) інше
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2018 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали даного сайту тільки з дозволу власника – КЗ «ХВКМ»
© КЗ «ХВКМ» 2017 Copyright All rights reserved
© КЗ «ХВКМ» 2017 Copyright All rights reserved
Назад к содержимому