Розпорядження навчальної частини від 07.09.2017 року - Офіційний сайт комунального закладу «Харківський вищий коледж мистецтв»

АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ

Х А Р К І В С Ь К И Й
В И Щ И Й К О Л Е Д Ж М И С Т Е Ц Т В
Х А Р К І В С Ь К И Й
В И Щ И Й К О Л Е Д Ж М И С Т Е Ц Т В

електронна адреса: kvkm67@gmail.com

+380-57-733-30-45 | +380-57-733-01-55

+38-057-733-30-45 +38-057-733-01-55

61010, Україна, місто Харків, вулиця Українська, 8/10

+38-057-733-30-45 +38-057-733-01-55

Х А Р К І В С Ь К И Й В И Щ И Й К О Л Е Д Ж М И С Т Е Ц Т В

+38-057-733-30-45 +38-057-733-01-55

61010, Україна, місто Харків, вулиця Українська, 8/10

Х А Р К І В С Ь К И Й В И Щ И Й К О Л Е Д Ж М И С Т Е Ц Т В

+38-057-733-30-45 +38-057-733-01-55

61010, Україна, місто Харків, вулиця Українська, 8/10

Х А Р К І В С Ь К И Й В И Щ И Й К О Л Е Д Ж М И С Т Е Ц Т В

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

Х А Р К І В С Ь К И Й В И Щ И Й К О Л Е Д Ж М И С Т Е Ц Т В
В И Щ И Й К О Л Е Д Ж М И С Т Е Ц Т В

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

+380-57-733-30-45 | +380-57-733-01-55

«Х В К М»

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

+380-57-733-30-45 | +380-57-733-01-55

м. Харків, вул. Українська, 8/10

8 листопада 2017 року Харківський вищий коледж мистецтв відзначає 50 років з дня заснування

8 листопада 2017 року ХВКМ відзначає 50 років з дня заснування

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Перейти к контенту

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ВІД 07.09.2017 РОКУ

Про виставлення підсумкових оцінок

Нижче приведеними пунктами розпорядження регламентується технологія виставлення підсумкових оцінок, які виносяться у додатки до дипломів та атестатів.

1. Підсумкова оцінка (ПО) – це цифрове визначення оцінки якості знань, вмінь та навичок студентів з усіх дисциплін навчальних планів після їх повного опанування (повного циклу вивчення) за 4 – бальною шкалою для циклу молодшого спеціаліста і 12 – бальною шкалою для шкільного циклу. ПО з дисциплін шкільного циклу виставляються відповідно до діючих інструктивно-методичних вказівок МОН.

2. Формально – ПО підраховується, як середнє арифметичне визначення всіх семестрових оцінок, отриманих студентом у процесі вивчення навчальної дисципліни. При цьому оцінки, отримані за семестровий екзамен або семестровий дифзалік, мають приоритетне значення над оцінкою СБ у процесі підрахування ПО.

3. ПО для дисциплін, які вивчаються протягом двох або більше семестрів, виставляється викладачем у навчальному журналі на останньому семестрі їх вивчення в окремій графі без дати після графи семестрового модульного балу (СБ) і позначається  записом зверху графи «ПО до диплому», або «ПО до атестату».

4. ПО з окремих дисциплін (див. пп 2, 3 розпорядження) вноситься викладачами, які ведуть ці дисципліни, до підсумкової відомості з цієї окремої дисципліни. Форма підсумкової відомості з дисципліни отримується у навчальній частині і, після заповнення викладачем та за його підписом, повертається до навчальної частини.

5. Керівники навчальних груп вносять до зведеної підсумкової відомості своєї навчальної групи оцінки з вище вказаних підсумкових відомостей окремих дисциплін.

6. Якщо дисципліна вивчається всього один семестр, то окремої графи «ПО» у навчальних журналах не робиться, а до зведеної підсумкової відомості керівники навчальної групи виносять оцінки із графи СБ (семестровий бал) навчального журналу або із семестрових відомостей навчальних груп.

7. Відповідальність за достовірність ПО у навчальному журнали і підсумковій відомості навчальної дисципліни несуть викладачі цих дисциплін. Контроль за своєчасністю їх виставлення покладається на голову відповідної ЦК.

8. Відповідальність за достовірність ПО, внесеної до зведеної підсумкової відомості навчальної групи, несе керівник навчальної групи.

9. Завідувач відділення несе персональну відповідальність за своєчасним оформленням викладачами та керівниками навчальних груп підсумкових відомостей та за достовірність оцінок, винесених у додатки до дипломів і атестатів.

10. Підсумкові відомості з ПО за окремими дисциплінами і зведені підсумкові відомості навчальних груп оформлюються в електронному і паперовому варіантах починаючи з першого семестру навчання відповідної навчальної групи.

11. Навчальні журнали, підсумкові та семестрові відомості зберігаються у навчальній частині або архіві коледжу визначений чинним законодавством термін у паперовому і електронному варіантах.


Заступник директора
з навчально-методичної роботи
С.М.Литвин
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2018 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали даного сайту тільки з дозволу власника – КЗ «ХВКМ»
© КЗ «ХВКМ» 2017 Copyright All rights reserved
© КЗ «ХВКМ» 2017 Copyright All rights reserved
Назад к содержимому