Програма вступних випробувань з дисципліни «Історія України» (співбесіда 9 клас) - Офіційний сайт Харківського вищого коледжу мистецтв

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55

електронна скринька: kvkm67@gmail.com

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

Викладачам коледжу! Запрошуємо Вас прийняти участь у педагогічному тренінгу. Детальніше у розділі «Викладачу»

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Перейти до контакту
ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2019
Програма вступних випробувань з предмета «Історія України»
для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
на основі базової загальної середньої освіти, яким надано право бути зарахованими до коледжу за результатами співбесіди (денна форма навчання)

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»


Пояснювальна записка

Особи, яким відповідно до Умов прийому та Розділу IX «Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста» Правил прийому до коледжу у 2019 році зараховуються до коледжу за результатами співбесіди.

Метою співбесіди з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника школи, визначення відповідності навчальних досягнень вступника освітньому стандарту та чинній навчальній програмі.

Завдання з історії України складено враховуючи цілі, вимоги і зміст навчання історії в школі, закладені в Державному стандарті освіти та чинній програмі з історії України. Хронологічно завдання охоплюють зміст шкільного курсу історії України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. Вони передбачають перевірку сформованих у вступників знань про основні політичні, соціально-економічні, культурні події, явища та процеси минулого, діяльність видатних історичних діячів, а також сформованості у вступників загальнопредметних історичних умінь.


Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників з історії України

При оцінюванні навчальних досягнень з історії враховується:

1) рівень оволодіння історичними знаннями; знання хронологічних меж періодів, найважливіших історичних подій і процесів; визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;

2) рівень умінь групування (класифікації) фактів за вказаною ознакою, розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями;

3) рівень оволодіння практичними вміннями й навичками роботи з історичними джерелами; обґрунтування власного ставлення учня до історичної події, явища, діяча.

Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.

Рівні навчальних досягнень
Бали
Критерії навчальних досягнень учнів
Перший – початковий
1Вступник називає одну-дві події, дати, історичні постаті чи історико-географічні об’єкти.
2Вступник називає декілька подій, дат, історичних постатей або історико- географічних об'єктів; вибирає правильний варіант відповіді на рівні «так-ні»; має загальне уявлення про лічбу часу в історії.
3Вступник двома-трьома простими реченнями може розповісти про історичну подію чи постать; упізнати її за описом; співвіднести рік зі століттям, століття – з тисячоліттям; має загальне уявлення про історичну карту.
Другий – середній4
Прохідний бал
Вступник репродуктивно відтворює невелику частину навчального матеріалу теми, пояснюючи історичні терміни, подані в тексті підручника, називаючи одну-дві основні дати; показуючи на карті історико-географічний об’єкт.
5Вступник з допомогою викладача відтворює основний зміст навчальної теми, визначає окремі ознаки історичних понять, називає основні дати; показує на історичній карті основні місця подій.
6Вступник самостійно відтворює фактичний матеріал теми, дає стислу характеристику історичній постаті, може установлювати послідовність подій; користуватись за допомогою викладача наочними та текстовими джерелами історичної інформації.
Третій – достатній7Вступник послідовно й логічно відтворює навчальний матеріал теми, виявляє розуміння історичної термінології, характеризує події (причини, наслідки, значення), виокремлює деякі ознаки явищ і процесів; «читає» історичні карти з допомогою їх легенди; використовує історичні документи як джерело знань.
8Вступник володіє навчальним матеріалом і використовує знання за аналогією, дає правильне визначення історичних понять, аналізує описані історичні факти, порівнює однорідні історичні явища, визначає причинно-наслідкові зв’язки між ними, встановлює синхронність подій у межах теми; дає словесний опис історичних об’єктів, використовуючи легенду карти.
9Вступник оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти та формулює нескладні висновки, обґрунтовуючи їх конкретними фактами; дає порівняльну характеристику історичних явищ, самостійно встановлює причинно-наслідкові зв’язки; синхронізує події в межах курсу, аналізує зміст історичної карти.
Четвертий – високий10Вступник використовує набуті знання для вирішення нової навчальної проблеми; виявляє розуміння історичних процесів; робить аргументовані висновки, спираючись на широку джерельну базу; співставляє й систематизує дані історичних карт; синхронізує події вітчизняної та всесвітньої історії.
11Вступник володіє глибокими знаннями, може вільно та аргументовано висловлювати власні судження, співвідносити історичні процеси з періодом на основі наукової періодизації історії.
12Вступник системно володіє навчальним матеріалом; самостійно характеризує історичні явища, виявляє особисту позицію щодо них; уміє виокремити проблему й визначити шляхи її розв’язання; користується джерелами інформації, аналізує та узагальнює її.
Перелік питань до співбесіди

1. Первісне суспільство і перші державні утворення на території України.

2. Київська Русь: виникнення і становище Давньоруської держави; піднесення і розквіт, політична роздробленість.

3. Політичний, соціально-економічний та етнічний розвиток Київської Русі.

4. Галицько-Волинська держава.

5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського.

6. Українські землі у складі Речі Посполитої.

7. Соціально-економічний розвиток та культура України наприкінці ХІV-ХVІ ст. Церковне життя. Берестейська унія.

8. Виникнення українського козацтва.

9. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1957.

10. Українські землі у другій половині ХVІІ ст. (доба «Руїни»).

11. Українські землі наприкінці ХVІІ-ХVІІІ ст. Колоніальна політика Російської імперії щодо України.

12. Соціально-економічний розвиток та культура України наприкінці ХVІІ-ХVІІІ ст.

13. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії у першій половині ХІХ ст.

14. Суспільні рухи у першій половині ХІХ ст.

15. Національне відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство у першій половині ХІХ ст.

16. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії у першій половині ХІХ ст.

17. Процеси модернізації в Російській імперії та Україна в другій половині ХІХ ст.

18. Суспільні течії та рухи другої половини ХІХ ст.

19. Соціально-економічний розвиток у пореформений період в другій половині ХІХ ст.

20. Українська культура в другій половині ХІХ ст.


Література

1. Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 192 с.

2. Власов В. Історія України: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 280 с.

3. Власов В. Історія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 256 с.

4. Швидько Г. К. Історія України. XVI-XVIII ст.: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К: Генеза, 1999. – 384 с.

5. Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 352 с.

6. Реєнт О., Малій О. Історія України. Кінець XVIII – початок XX століття: Посібн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 224 с.

© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «ХВКМ»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «ХВКМ»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2020 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2020 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2020 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2020 КЗ «ХВКМ»
Назад до змісту