Випробуванння з дисципліни «Математика» (співбесіда) - Офіційний сайт Харківського вищого коледжу мистецтв

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55

електронна скринька: kvkm67@gmail.com

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

Викладачам коледжу! Запрошуємо Вас прийняти участь у педагогічному тренінгу. Детальніше у розділі «Викладачу»

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55

До уваги студентів! У звʼязку з карантином ХВКМ здійснює навчання дистанційно

До уваги студентів! У звʼязку з карантином ХВКМ здійснює навчання дистанційно.

До уваги студентів! У звʼязку з карантином ХВКМ здійснює навчання дистанційно

До уваги студентів! У звʼязку з карантином ХВКМ здійснює навчання дистанційно

Перейти до контакту

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2020

Дата проведення дня відкритих дверей буде оголошена додатково. Слідкуйте за інформацією на сайті.

Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни
«Математика» (співбесіда)
для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»


Пояснювальна записка

Особи, які відповідно до розділу ІХ Правил прийому до КЗ « Харківський вищий коледж мистецтв» у 2019 році мають спеціальні умови до вступу зараховуються до коледжу за результатами співбесіди.

Для успішної участі у сучасному суспільному житті особистість повинна володіти певними прийомами математичної діяльності та навичками їх застосувань до розв’язання практичних задач. Значні вимоги до володіння математикою у розв’язанні практичних задач ставлять сучасний ринок праці, отримання якісної професійної освіти, продовження освіти на  наступних етапах. Практична компетентність є важливим показником якості математичної освіти, природничої підготовки молоді. Вона певною мірою свідчить про готовність молоді до повсякденного життя, до найважливіших видів суспільної діяльності, до оволодіння професійною освітою.

Вступний екзамен з математики (співбесіда) – це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, що отримали базову загальну середню освіту і вступають до ЗВО І-ІІ рівнів акредитації. Іспит проводиться в усній формі (співбесіда) за білетами, які містять по три запитання. Питання охоплюють основний теоретичний матеріал з алгебри та початку аналізу і геометрії. Мета співбесіди з’ясувати, наскільки ґрунтовно вступники опанували курс математики та встановити рівень навчальних досягнень для кожного з них. При відповіді на запитання білетів основна увага приділяється не лише засвоєнню математичних знань, а й виробленню вмінь застосовувати їх до розв’язування практичних задач, оволодінню математичними методами.

Оцінювання результатів навчальних досягнень вступників під час складання вступного іспиту з математики здійснюються відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.


Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників

До навчальних досягнень вступників з математики, які безпосередньо підлягають оцінюванню, належать:

1) теоретичні знання, що стосуються математичних понять, тверджень, теорем, властивостей, ознак, методів та ідей математики;

2) знання, що стосуються способів діяльності, які можна подати у вигляді системи дій (правила, алгоритми);

3) здатність безпосередньо здійснювати уже відомі способи діяльності відповідно до засвоєних правил, алгоритмів (наприклад, виконувати певне тотожне перетворення виразу, розв’язувати рівняння певного виду, виконувати геометричні побудови, досліджувати функцію на монотонність);

4) здатність застосовувати набуті знання і вміння для розв’язання навчальних і практичних задач, коли шлях, спосіб такого розв’язання потрібно попередньо визначити (знайти) самому.

Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і способами діяльності виокремлюються такі рівні навчальних досягнень школярів з математики.

Перший початковий рівень, коли у результаті вивчення навчального матеріалу вступник:

1) називає математичний об’єкт (вираз, формули, геометричну фігуру, символ), але тільки в тому випадку, коли цей об’єкт (його зображення, опис, характеристика) запропонована йому безпосередньо;

2) виконує елементарні завдання.

Другий середній рівень, коли вступник повторює інформацію, операції, розв’язує завдання за зразком.

Третій достатній рівень, коли вступник самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, вміє виконувати математичні операції, загальна методика і послідовність (алгоритм) яких йому знайомі, але зміст та умови виконання змінені.

Четвертий високий рівень, коли вступник здатний самостійно орієнтуватися в нових для нього ситуаціях, складати план дій і виконувати його, пропонувати нові, невідомі йому раніше розв’язання, тобто його діяльність має дослідницький характер.

Оцінювання якості математичної підготовки вступників з математики здійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, який можна виявити в процесі усного опитування, та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час розв’язування задач і вправ.


Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників
Рівні навчальних досягнень
Бали
Критерії оцінювання навчальних досягнень
Перший початковий
1
Розпізнає один із кількох запропонованих математичних об’єктів (символів, виразів, геометричних фігур тощо), виділивши його серед інших. Зображає найпростіші геометричні фігури (малює ескіз).
2Виконує однокрокові дії з числами, найпростішими математичними виразами.
3Співставляє дані або словесно описані математичні об’єкти за їх суттєвими властивостями.
Другий –середній 4Відтворює означення математичних понять і формулювання тверджень. Називає елементи математичних об’єктів. Формулює деякі властивості математичних об’єктів.
5Розв’язує завдання обов’язкового рівня за відомими алгоритмами з частковим поясненням.
6Ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій власними прикладами. Самостійно розв’язує завдання обов’язкового рівня з достатнім поясненням. Записує математичний вираз, формулу за словесним формулюванням і навпаки.
Третій – достатній7Знає залежності між елементами математичних об’єктів. Самостійно виправляє вказані йому помилки. Розв’язує завдання, передбачені програмою, без достатніх пояснень.
8Частково аргументує математичні міркування й розв’язування завдань.
9Виправляє допущені помилки. Повністю аргументує обґрунтування математичних тверджень. Розв’язує завдання з достатнім поясненням.
Червертий – високий10Усвідомлює нові для нього математичні факти, ідеї, вміє доводити передбачені програмою математичні твердження з достатнім обґрунтуванням. Розв’язує завдання з повним поясненням і обґрунтуванням.
11Вільно і правильно висловлює відповідні математичні міркування, переконливо аргументує їх. Знає, передбачені програмою, основні методи розв’язання завдання і вміє їх застосовувати з необхідним обґрунтуванням.
12Виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу розв’язання математичної проблеми. Вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання. Здатний до розв’язування нестандартних задач і вправ.
Зміст програмного матеріалу з «Математики» для підготовки до співбесіди

Числа. Дії із числами. Модуль дійсного числа, його геометричний зміст. Степінь із натуральним й раціональним показником.

Тригонометричні функції кута: синус, косинус, тангенс, котангенс. Функція. Область визначення, область значень функції. Графік функції. Зростання й спадання; періодичність, парність (непарність).

Рівняння та нерівності. Корні рівнянь. Розв’язання нерівностей. Похідна функції. Фізичний та геометричний зміст похідної.

Довжина кола. Радіанна міра кута.

Площі трикутника та чотирикутників: прямокутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції.

Многогранники. Їх вершини, ребра, грані. Призми, паралелепіпеди, піраміди.

Тіла обертання: циліндр, конус, куля. Центр, радіус кулі. Твірна циліндра, конуса.

Завдання на використання формул скороченого множення. Геометрична задача, яка передбачає використання теореми Піфагора. Завдання на обчислення логарифмічного виразу.

Геометрична задача на знаходження об’єму тіл обертання. Геометрична задача, яка передбачає використання формули для обчислення площі трикутника.

Геометрична задача на знаходження об’єму призми. Показникові рівняння.

Логарифмічне рівняння.

Завдання на обчислення тригонометричного виразу.

Завдання на перетворення виразу, який містить ірраціональні числа.


Список рекомендованої літератури

1. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра: Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. -К.: Зодіак-ЕКО, 2008.

2. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра: Підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.- К.: Зодіак-ЕКО, 2009.

3. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Геометрія: Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2008.

4. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика: Підручник для 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2006.

5. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г. Геометрія: Підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Вежа, 2007.

6. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія: Підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Зодіак-ЕКО, 2007.

7. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія: Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Зодіак-ЕКО, 2008.

8. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія: Підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Зодіак-ЕКО, 2009.

9. Возняк Г.М., Литвиненко Г.М., Мальований Ю.І. Алгебра: Підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2009.

10. Кінащук Н.Л., Біляніна О.Я.,Черевко І.М. Алгебра: Підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2008.

11. Мерзляк А.Г., Номировський д.А.,Полянський В.Б., Якір М.С. Алгебраїчний тренажер. - X.: Гімназія, 2009.

12. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра: Підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - X.: Гімназія, 2007.

13. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра: Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - X.: Гімназія, 2008.

14 Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - X.: Гімназія, 2005.

15 Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - X.: Гімназія, 2006.

16. Нелін Є.П. Алгебра у таблицях. 7-11 класи. – Х.: Гімназія, 2012.

17. Нелін Є.П. Геометрія у таблицях. 7-11 класи. – Х.: Гімназія, 2012.

© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «ХВКМ»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «ХВКМ»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2020 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2020 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2020 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2020 КЗ «ХВКМ»
Назад до змісту