Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»

Викладачам коледжу! Запрошуємо Вас прийняти участь у педагогічному тренінгу. Детальніше у розділі «Викладачу»

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
З новим роком

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв


Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв

61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
kvkm67@gmail.com
Перейти до контакту

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2021

Програма вступного творчого випробування для вступників на здобуття
освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність: 024 «ХОРЕОГРАФІЯ»
Спеціалізація «Народна хореографія»
Кваліфікація: артист балету, викладач мистецької школи, керівник аматорського хореографічного колективу.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З метою реалізації завдань освітньої і професійної підготовки, що визначені в освітньо-професійній програмі спеціальності 024 «Хореографія», спеціалізації «Народна хореографія» до відбору вступників у коледж ставляться відповідні вимоги щодо належного рівня їх базової загальноосвітньої підготовки або повної загальноосвітньої підготовки, беруться до уваги наявність попередньої профільної підготовки та фізіологічні дані (відповідно до переліку захворювань, патологічних станів, особливостей розвитку та будови тіла, які є протипоказанням до вступу та навчання в хореографічному училищі, затверджених наказом МОЗ України від 01.12.99 № 283).

Циклова комісія «Народна хореографія» є провідною у підготовці фахівців для професійної діяльності у сфері народного хореографічного мистецтва: артист балету, викладач мистецької школи, керівник аматорського хореографічного колективу на посади, що займаються фаховими молодшими бакалаврами відповідно до галузевих та інших номенклатурних посад.

Для вступу на спеціальність 024 «Хореографія» спеціалізація «Народна хореографія» вступник бере участь творчому вступному випробуванні, яке складається з двох сесій. Перша сесія складається з уроку класичного танцю та співбесіди за питаннями загальномистецького спрямування. Друга сесія складається з виконання хореографічного етюду та перевірки майстерності актора й імпровізації.

Вступник повинен мати необхідні професійні дані, відповідний стан здоров’я, відсутність фізичних вад відповідно до переліку захворювань, патологічних станів, особливостей розвитку та будови тіла, які є протипоказаннями до вступу та навчання в хореографічному училищі, затверджених наказом МОЗ України від 01.12.99 р. №283, танцювальний досвід у різноманітних дитячих колективах, хореографічних школах та школах естетичного виховання, а також володіти необхідними знаннями в галузі хореографічного мистецтва, музики, літератури, живопису.

Складові компоненти першої сесії вступного творчого випробування:

- урок класичного танцю;

- співбесіда за питаннями загальномистецького спрямування.

Складові компоненти другої сесії вступного творчого випробування:

- хореографічний етюд;

- майстерність актора та імпровізація.

Для вступників, що мають базову загальну середню освіту або повну загальною середньою освіту знання, уміння і навички оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Оцінка за творчий конкурс обчислюється за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі становить 125 балів за шкалою від 100 до 200 балів. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого бала не допускаються до участі у наступних вступних випробуваннях та конкурсному відборі на навчання.


Критерії оцінювання знань, умінь і навичок вступників
першої та другої сесій вступного творчого випробування
зі спеціальність 024 «Хореографія»
спеціалізація «Народна хореографія»
Рівні виконавських умінь та навичок
100-200 бальна шкала
Загальні критерії оцінювання вмінь та навичок вступників
ПОЧАТКОВИЙ
100Вступник не має хореографічної підготовки, у нього відсутні музично-ритмічні здібності, хореографічна пам’ять, координація. Вступник має погані зовнішні дані (непропорційний склад тіла, зайва маса, фізичні вади), погані професійні дані (обмежена виворотність, крок, підйом, гнучкість, стрибок), обмежений загальнокультурний рівень.
Вступник не має самостійно підготовленого хореографічного етюда. Відсутні музично-ритмічні здібності, хореографічна пам’ять та координація. Вступник не має здібностей до виразного виконання та імпровізації.
110Вступник не має хореографічної підготовки, має погані зовнішні та професійні дані, не виконує вправи класичного уроку. Загальнокультурний рівень обмежений.
Вступник не виконує хореографічні елементи, з яких складається хореографічний етюд. Вступник має обмежену хореографічну пам’ять, не може запам’ятати вправи. Відсутні емоційність та виразність виконання.
120Вступник має достатню хореографічну підготовку, погані зовнішні та професійні дані, задовільно виконує класичні вправи, загальнокультурний рівень недостатній.
Вступник виконує етюд, який не відповідає його фізичним здібностям. Хореографічна пам’ять дуже обмежена. Задовільно виконує задані хореографічні вправи. Артистичні здібності та вміння імпровізувати відсутні.
СЕРЕДНІЙ
125
Прохідний
бал
Вступник має обмежену хореографічну підготовку, задовільні зовнішні, але незадовільні професійні дані. Задовільно виконує вправи класичного уроку. Рівень мислення та знань у галузі культури і мистецтв недостатній.
Вступник незадовільно виконує хореографічний етюд. Має дуже слабку хореографічну пам’ять, не може повторити запропоновані викладачем комбінації. Артистичні здібності майже відсутні.
135Вступник має задовільну хореографічну підготовку, задовільні зовнішні та професійні дані. Вправи класичного уроку виконує на задовільному рівні. Світогляд та знання в галузі культури і мистецтв – задовільні.
Вступник виконує хореографічний етюд невпевнено, забуває деякі фрагменти. Хореографічна пам’ять, пластика, виразність рухів задовільні. Має дуже обмежені артистичні здібності. Нахилу до імпровізування не має.
145Вступник має задовільну хореографічну підготовку, зовнішні та професійні дані. З помилками, неточно відтворює вправи класичного уроку. Загальнокультурний рівень – задовільний.
Вступник задовільно виконує хореографічний етюд, але не ускладнює його технічними елементами. Танцювальні завдання виконує неточно, з помилками відтворює комбінації, запропоновані викладачем. Артистичні здібності та схильність до імпровізації на низькому рівні.
ДОСТАТНІЙ
155Вступник має достатню або середню хореографічну підготовку, середні зовнішні та професійні дані. Має музичний слух, ритм, але музично-ритмічні завдання виконує з помилками, допускає неточності у відтворені класичних вправ. При відповіді на питання загальнокультурного рівня допускає помилки.
Вступник при виконанні хореографічного етюда, допускає багато технічних помилок. Танцювальні завдання виконує не чітко, допускає неточності у відтворенні заданих комбінацій. Артистичні здібності середні.
165Вступник має достатню хореографічну підготовку та середні зовнішні та професійні дані. Вправи класичного уроку виконує з незначними помилками. Достатньо правильно відповідає на питання в галузі культури та мистецтв.
Вступник виконує етюд з помилками в координації деяких рухів, не зовсім правильно відтворює хореографічні комбінації. Має добру хореографічну пам’ять, але не розвинені артистичні здібності. Має схильність до імпровізації
175Вступник має добру хореографічну підготовку, середні зовнішні, але добрі професійні дані. З незначними помилками відтворює музично – ритмічні завдання, добре виконує вправи класичного уроку. Має достатній світогляд та рівень мислення.
Вступник виконує етюд без помилок, але не використовує технічні елементи. З незначними помилками відтворює хореографічні завдання, добре запам’ятовує та повторює рухи, задані викладачем. Має здібності щодо створення хореографічного образу та імпровізування.
ВИСОКИЙ
185Вступник має добру хореографічну підготовку. Достатньо правильно виконує музично – ритмічні завдання. Достатньо правильно відтворює всі розділи класичного уроку. Має добрий загальнокультурний рівень.
Вступник добре виконує хореографічний етюд, використовує певні технічні елементи. Емоційно та виразно відтворює танцювальні завдання, достатньо правильно повторює хореографічні комбінації. Вступник володіє артистичною виразністю та музичною імпровізацією.
195Вступник має високий рівень хореографічної підготовки, добрі зовнішні та професійні дані. Добре виконує всі розділи класичного уроку, без помилок виконує музично-ритмічні завдання. Достатньо обізнаний у галузі культури та мистецтв.
Вступник відмінно виконує хореографічний етюд, де використовує ускладнені танцювальні елементи. Виявляє певні творчі здібності, має добру хореографічну пам’ять. Вступник виявляє яскраві артистичні та імпровізаційні здібності.
200Вступник має високий рівень хореографічної підготовки, бездоганні зовнішні та професійні дані, без помилок виконує музично-ритмічні завдання. Правильно виконує елементи класичного уроку. Має високий рівень творчого мислення, добре обізнаний у галузі культури і мистецтв.
Вступник відмінно виконує хореографічний етюд та методично грамотно використовує технічні елементи. Виявляє особливі творчі здібності. Без помилок і швидко засвоює запропоновані танцювальні комбінації, має відмінну хореографічну пам’ять. Вступник легко створює виразний сценічний образ, виявляє неабияку творчу фантазію та винахідливість.
ПЕРША СЕСІЯ ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вимоги до вступників.

1. Оцінка професійних даних вступника.

2. Виконання уроку з класичного танцю, вивченого під час консультації (обсяг програмного матеріалу додається).

3. Відповісти на питання загальномистецького спрямування.


ОРІЄНТОВАНА ПРОГРАМА ПЕРШОЇ СЕСІЇ ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ
1. До оцінки професійних даних входять:
- візуальна оцінка пропорційності тіла ( пропорційність росту та ваги);
- функціональність професійних даних (виворотність у тазостегнових суглобах, колінах, ступнях, гнучкість, стрибок, величина кроку);
- перевірка слуху та ритму.
2. Екзерсис біля станка з класичного танцю:
- позиції ніг (І, ІІ, ІІІ, V, ІV);
- позиції рук (1, 2, 3).
1. Demi plie в І, ІІ, V позиціях.
2. Grands plie в І, ІІ, V позиціях.
3. Battemens tendus:
а) з І позиції вперед, вбік, назад;
б) з V позиції вперед, вбік, назад;
в) з demi plie;
г) з passé parterre.
4. Battement tendus jete:
а) з І позиції вперед, вбік, назад;
б) з V позиції вперед, вбік, назад.
5. Demi rond de jambe parterre:
а) напрямок en dehors (вперед):
б) напрямок en dedans (назад).
6. Battement fondu вперед, вбік, назад:
а) носком у підлогу;
б) носком на 45о.
7. Battement frappe вперед, вбік, назад:
а) носком у підлогу;
б) носком на45о.
8. Battement releve lents:
а) вперед, в сторону, назад на 90о;
б) з І і V позицій.
9. Battement developpe:
- вперед, вбік, назад на 90о
10. Grand battements jete вперед, вбік, назад:
- з І і V позицій.

Вправи на середині зала
Стрибки (Allegro)
Temps sauté no І, ІІ, V позиціях.
Shanqement de pieds (Petit).
Pas echappe у ІІ позицію.
Pas assemble (вперед і назад).
Port de bras:
Підготовче port de bras.
Port de bras І.
Port de bras ІІІ.

3. Перелік питань для співбесіди.
Назвіть державні ансамблі танцю, пісні і танцю України.
Назвіть аматорські танцювальні колективи м.Харкова і Харківської області.
Назвіть керівників, балетмейстерів аматорських колективів.
Назвіть керівників, балетмейстерів професійних колективів.
Назвіть видатних діячів хореографії Харківщини (балетмейстерів, керівників ансамблів, артистів театру, викладачів).
Назвіть видатних хореографів ХІХ-ХХ століть: балетмейстерів, артистів балету, педагогів.
Назвіть видатні події в хореографії останніх років (ювілеї, конкурси, фестивалі, знаменні дати).
Назвіть композиторів, які писали музику до балетів.
Назвіть балети П.І.Чайковського.
Назвіть репертуар ХНАТОБу: оперні і балетні вистави.
Назвіть театри м.Харкова, їх репертуар.
Назвіть видатних артистів балету ХІХ-ХХ століття.
Назвіть художників ХІХ-ХХ століття. (Ваш улюблений художник)
Назвіть письменників ХІХ-ХХ століття. (Ваш улюблений письменник)
Назвіть заклади культури м. Харкова: театри, музеї, бібліотеки, виставкові зали, галереї тощо.
Розкажіть лібрето балетних вистав.
Поясніть значення слів: «хореографія», «танець», «балет».
Дайте відповідь на питання «Чому я обрав професію хореографа?»

ДРУГА СЕСІЯ ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вимоги до вступника.

1. Вступник має виконати хореографічний етюд, складений самостійно, з урахуванням його технічних можливостей.

2. Вступник має відтворити комбінації з народно-сценічного та українського танцю, що вивчались на консультації з творчого випробування.

3. Вступник має виконати підготовлений самостійно етюд на акторську виразність та зімпровізувати на музичний матеріал, який буде запропонованого концертмейстером.


ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ДРУГОЇ СЕСІЇ ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ
1. Хореографічний етюд, складений вступником для творчого випробування, повинен бути не більше ніж на 1 хвилину і може будуватися на матеріалі:
- народно-сценічного танцю;
- стилізації народного танцю;
- класичного танцю;
- стилізації класичного танцю;
- сучасного танцю;
- естрадно-спортивного танцю.
2. Рухи з народно-сценічного танцю, пропоновані для вивчення на консультації:
- танцювальні ходи та біги;
ритмічні вистукування;
- хлопавки (для юнаків);
- оберти (для дівчат);
Рухи з українського народного танцю:
- вихилясник;
- бігунець;
- вірьовочка;
- тинок;
- голубець;
- присядки (для юнаків).
3. Етюд на акторську виразність вступник заздалегідь складає на самостійно обрану тему, але не більш ніж на 1 хвилину. Під час творчого вступного іспиту вступник повинен вміти пластично відтворити характер музичного матеріалу, запропонованого викладачем та продемонструвати схильність до імпровізації.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна.
1. Балет: Энциклопедия. – Москва, 1981 – 620 с.
2. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – Ленинград, 1980. – 272 с.
3. Василенко К.Ю. Лексика українського народно – сценічного танцю. – Київ, 1987. – 382 с.
4. Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю. – Київ, 1989. – 207 с.
5. Костровицкая В.С., Писарев А.Ф. Школа классического танца. – Ленинград, 1976. – 207 с.
6. Тарасов Н.И. Классический танец. – Москва, 1982. – 402 с.
Додаткова.
1. Бахрушин Ю.А. История русского балета. – Моска, 1973. – 316 с.
2. Боримська Г.В. Самоцвіти українського танцю. – Київ, 1974. – 84 с.
3. Василенко К.Ю. Украинские танцы на клубной сцене. – Москва, 1980. – 40 с.
4. Василенко К.Ю. Український танець. – Київ, 1997. – 382 с.
5. Голейзовский К.Я. Образы русской народной хореографии. – Москва, 1964. – 168 с.
6. Гуменюк А.І. Народне хореографічне мистецтво України. – Київ, 1963. – 359 с.
7. Климов А.А. Основы русского народного танца. – Москва, 1981. – 224 с.
8. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. –Москва, 1985. – 297 с.
9. 100 балетных либертто. – Москва, 1966. – 262 с.
10. Ткаченко Т. Народно-сценический танец. – Москва, 1967. Ч.1. – 650 с.
11. Ткаченко Т. Народно-сценический танец. – Москва, 1967. Ч.2. – 530 с.
© 2021 – КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
© 2021 – КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
© 2021 КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2021 КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту