Освітня програма профільної середньої освіти - Офіційний сайт КЗ «ХФВКМ» ХОР

61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
kvkm67@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
kvkm67@gmail.com
ХАРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Розглянуто і затверджено педагогічної радою коледжу,
протокол №1 від 31 серпня 2018 року

Головна мета і завдання закладу освіти.

Освітня програма профільної середньої освіти КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв» розроблена на виконання Закону Украйни «Про освіту», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 (далі – Державний стандарт), наказу МОН України від 20 квітня 2018 року №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» та на підставі Типової освітньої програми , затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2018 року №570 «Про затвердження Типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти».

Основою для формування цієї освітньої програми є «Типова освітня програма профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти».

Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Головними завданнями закладу освіти є:

1) реалізація права громадян на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;

2) виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка студентів до якісного опанування освітньою програмою молодшого спеціаліста відповідної спеціальності (спеціалізації), яку вони обрали вступаючи до коледжу;

3) формування особистості студента, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

4) виховання громадянина України;

5) виховання у студентів шанобливого ставлення до своєї родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов та мов меншин, національної культурної спадщини українського народу та інших народів і націй;

6) виховання поваги до Конституції України, державних символів, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

7) виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я студентів;

8) реалізація права студентів на вільне формування політичних і світоглядних переконань.

Право особи на освіту реалізується шляхом її здобуття на ІІІ ступені профільної середньої освіти.


Загальний обсяг та структура навчального навантаження.

Загальний обсяг навчального навантаження для студентів 1-2 курсів у частині профільної середньої освіти, яке фінансується, складає 2660 годин по 1330 годин на 1 і 2 курс навчання.

Тижневе навантаження на студента 1 і 2 курсу складає 36 годин. 2 години на тиждень з предмету «Фізична культура» не враховуються при визначенні допустимого тижневого навантаження.

Перелік предметів профільної школи (додаток 1) розробляється коледжем на підставі додатків 1,2,3 Типової освітньої програми і конкретизує організацію освітнього процесу. Він передбачає мінімальну кількість години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, що забезпечує досягнення рівня очікуваних результатів навчання студентів згідно з вимогами Державного стандарту. Можливе утворення інтегрованих курсів (предметів).

Профіль навчання формується відповідно до спеціальностей 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», за якими в коледжі здійснюється підготовка здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів.

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання в коледжі приймають циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (циклова комісія шкільного циклу) та випускові циклові комісії спеціальностей (спеціалізацій). У разі залишку навчальних годин, передбачених на вивчення профільних предметів, коледж може використовувати їх для збільшення кількості годин на вивчення базових предметів, спеціальних або факультативних курсів, предметів за вибором студентів, вивчення іноземної мови.

Результати навчання, які виходять за рамки Державного стандарту, можуть зараховуватись в результатах навчання за освітньою програмою молодшого спеціаліста, обсяги яких визначаються у кредитах ЄКТС та зараховуються в дисциплінах навчальних планів підготовки молодшого спеціаліста.

Кількість годин на вивчення базових або профільних предметів може бути збільшена за рахунок додаткових годин. Предмети можуть викладатись за модульним принципом (наприклад, Природничі науки). У такому разі розподіл годин між модулями визначається навчальними програмами цих предметів.

Викладання базових предметів профільної школи забезпечується навчальними програмами, затвердженими МОН України. З профільних вибірково-обов’язкових предметів (Інформатика, Мистецтво, Технології), факультативних курсів, спеціальних курсів навчальні програми розробляються і затверджуються в установленому порядку коледжем.

Заняття з курсів «Захист Вітчизни» та «Фізична культура» закладаються до розкладу занять коледжу. Залишок годин використовується для проведення занять наприкінці навчального року у формі оборонно – спортивних зборів з використанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр ЗВО, військових комісаріатів. або військово-патріотичних оздоровчих таборів тощо.


Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які реалізує викладачу рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

з/п
Ключові компетентності
Компоненти
1.
Спілкування державною (і рідною – у разі відмінності) мовами
Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.
Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.
Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем.
2.
Спілкування іноземними мовами
Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.
Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого
оволодіння іноземною мовою.
Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
3.
Математична компетентність
Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.
Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.
Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації.
4.
Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.
Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій, усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях.
Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють
функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу.
5.
Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.
Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.
Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів.
6.
Уміння вчитися впродовж життя
Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.
Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.
Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії.
7.
Ініціативність і підприємливість
Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.
Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди - це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.
Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі).
8.
Соціальна і громадянська компетентності
Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.
Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.
Навчальні ресурси: завдання соціального змісту.
9.
Обізнаність і самовираження у сфері культури
Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).
Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.
Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва.
10.
Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.
Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися засобами як окремих предметів, так і їх угрупувань.

Ключові та загально предметні компетентності, окремі предмети та предметні цикли можуть інтегруватися, формуючи наскрізні лінії.

Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування у студентів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Наскрізна лінія
Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток
Формування у здобувачів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.
Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. При цьому є можливим проведення занять на відкритому повітрі.
Громадянська відповідальність
Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.
Викладач повинен сприяти формуванню у студентів толерантного ставлення до товаришів, порядності, чесності.
Здоров’я й безпека
Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.
Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.
Підприємливість і фінансова грамотність
Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).
Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Вимоги та форми здобуття профільної середньої освіти.

Профільна середня освіта здобувається після здобуття базової середньої освіти.

Форми організації освітнього процесу визначаються закладом освіти самостійно відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в коледжі.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Внутрішня система забезпечення якості базується на «Положенні про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв» (система внутрішнього забезпечення якості), затвердженого наказом директора від 27 вересня 2017 року №115/1.

Внутрішня система забезпечення якості складається з наступних компонентів:

1) кадрове забезпечення освітньої діяльності;

2) навчально-методичне забезпечення;

3) матеріально-технічне забезпечення;

4) якість проведення навчальних занять;

5) моніторинг досягнення студентами результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

1) оновлення методичної бази освітньої діяльності;

2) контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок студентів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

3) моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища коледжу;

4) створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня викладацького складу.


Розробник: заступник директора з навчально-методичної роботи Литвин С.М.

Додаток 1
Перелік предметів профільної середньої освіти для підготовки
здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі
базової загальної середньої освіти в КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»

з/п
Навчальні предмети
Кількість годин

Базові предмети
1505
1
Українська мова
140
2
Українська література
140
3
Зарубіжна література
70
4
Іноземна мова
140
5
Історія: Україна
70
6
Громадянська освіта
70
7
Всесвітня історія
70
8
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)
210
9
Природничі науки (експериментальний інтегрований курс)
280
10
Фізична культура
210
11
Захист Вітчизни
105

Профільні предмети і спеціальні курси
700

Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології, Мистецтво)
210

Додаткові години на окремі базові предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття
245

Усього фінансується
2660
Заступник директора з навчально-методичної роботи (підписано) С.М.Литвин
© 2021 – КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
© 2021 – КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
© 2021 КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2021 КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту