Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55

електронна скринька: kvkm67@gmail.com

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

Викладачам коледжу! Запрошуємо Вас прийняти участь у педагогічному тренінгу. Детальніше у розділі «Викладачу»

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45
З новим роком

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв


Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв


Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв


+380 (57) 733-01-55
Перейти к контенту

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2020

Програма вступних випробувань
з навчальної дисципліни «Математика»
для вступників за освітньо-професійним ступенем
«фаховий молодший бакалавр»
на основі повної загальної середньої освіти

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність: 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Для успішної участі у сучасному суспільному житті особистість повинна володіти певними прийомами математичної діяльності та навичками їх застосувань до розв’язання практичних задач. Значні вимоги до володіння математикою у розв’язанні практичних задач ставлять сучасний ринок праці, отримання якісної професійної освіти, продовження освіти на наступних етапах. Практична компетентність є важливим показником якості математичної освіти, природничої підготовки молоді. Вона  певною мірою свідчить про готовність молоді до повсякденного життя, до найважливіших видів суспільної діяльності, до оволодіння професійною освітою.

Вступний екзамен з математики – це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників, що отримали повну загальну середню освіту і яким надане право на таку форму випробувань згідно з Умовами прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році та Правилами прийому до КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв» у 2020 році.

Іспит проводиться в тестовій формі за структурою ЗНО. Завдання охоплюють 67% навчального матеріалу з алгебри та початку аналізу і 33% з геометрії та відповідають програмі з математики ЗНО 2020. Мета вступного іспиту – з’ясувати, наскільки ґрунтовно вступники опанували курс математики та встановити рівень навчальних досягнень для кожного з них. Оцінювання результатів навчальних досягнень вступників під час складання вступного іспиту з математики здійснюються відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВСТУПНИКІВ
Рівні навчальних досягнень
100-200
бальна шкала
Критерії оцінювання навчальних досягнень
ПОЧАТКОВИЙ
100
Вступник:
- розпізнає один із кількох запропонованих математичних об’єктів (символів, виразів, геометричних фігур тощо), виділивши його серед інших;
- зображає найпростіші геометричні фігури (малює ескіз).
110Вступник:
- виконує однокрокові дії з числами, найпростішими математичними виразами.
120Вступник:
- співставляє дані або словесно описані математичні об’єкти за їх суттєвими властивостями.
СЕРЕДНІЙ
125
прохідний бал
Вступник:
- відтворює означення математичних понять і формулювання тверджень;
- називає елементи математичних об’єктів;
- формулює деякі властивості математичних об’єктів.
135Вступник:
- розв’язує завдання обов’язкового рівня за відомими алгоритмами з частковим поясненням.
145Вступник:
- ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій власними прикладами;
- самостійно розв’язує завдання обовʼязкового рівня з достатнім поясненням;
- записує математичний вираз, формулу за словесним формулюванням і навпаки.
ДОСТАТНІЙ
155Вступник:
- знає залежності між елементами математичних об’єктів;
- самостійно виправляє вказані йому помилки;
- розв’язує завдання, передбачені програмою, без  достатніх пояснень.
165Вступник:
- частково аргументує математичні міркування й розв’язування завдань.
175Вступник:
- виправляє допущені помилки;
- повністю аргументує обґрунтування математичних тверджень;
- розв’язує завдання з достатнім поясненням.
ВИСОКИЙ
185Вступник:
- усвідомлює нові для нього математичні факти, ідеї, вміє доводити передбачені програмою математичні твердження з достатнім обґрунтуванням;
- розв’язує завдання з повним поясненням і обґрунтуванням.
195Вступник:
- вільно і правильно висловлює відповідні математичні міркування, переконливо аргументує їх;
- знає, передбачені програмою, основні методи розв’язання завдання і вміє їх застосовувати з необхідним обґрунтуванням.
200Вступник:
- виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу розв’язання математичної проблеми;
- вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання;
- здатний до розв’язування нестандартних задач і вправ.
СХЕМИ НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Форма завдання
Схема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1-20).
0 або 1 бал
Завдання на встановлення відповідності (№21-24).
0, 1, 2, 3 або 4 бали
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№25-28):
- структуроване завдання (№25-26);
- неструктуроване завдання (№27-28).

0, 1 або 2 бали
0 або 2 бали
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№33-35).
0, 1, 2, 3 або 4 бали
СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ПРАВИЛЬНО ВИКОНАНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ
Номери завдань
Кількість балів
Усього балів
№1-20
по 1 балу
20 балів
№21-24
по 4 бали
16 балів
№25, 26
по 2 бали
4 бали
№27, 28
по 2 бали
4 бали
№29, 30
по 4 бали
8 балів
Усього балів
52 бали
ТАБЛИЦЯ ПЕРЕВОДУ ТЕСТОВИХ БАЛІВ В ШКАЛУ ВІД 100 ДО 200 БАЛІВ
Кількість тестових балів
         
100-200 бальна шкала
Оцінка за шкалою 1-12 балів
0-2
100
1
3-5
110
2
6-9
120
3
10-13
125 прохідний бал
4
14-191355
20-251456
26-301557
31-351658
36-401759
41-4418510
45-4819511
49-5220012
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра: Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Зодіак-ЕКО, 2008.
2. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра: Підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Зодіак-ЕКО, 2009.
3. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Геометрія: Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Вежа, 2008.
4. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика: Підручник для 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Генеза, 2006.
5. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г. Геометрія: Підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Вежа, 2007.
6. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія: Підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Зодіак-ЕКО, 2007.
7. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія: Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Зодіак-ЕКО, 2008.
8. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія: Підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Зодіак-ЕКО, 2009.
9. Возняк Г.М., Литвиненко Г.М., Мальований Ю.І. Алгебра: Підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2009.
10. Кінащук Н.Л., Біляніна О.Я.,Черевко І.М. Алгебра: Підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Генеза, 2008.
11. Мерзляк А.Г., Номировський Д.А.,Полянський В.Б., Якір М.С. Алгебраїчний тренажер. – Xарків: Гімназія, 2009.
12. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра: Підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Xарків: Гімназія, 2007.
13. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра: Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Xарків: Гімназія, 2008.
14. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Xарків: Гімназія, 2005.
15. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Xарків: Гімназія, 2006.
16. Нелін Є.П. Алгебра у таблицях. 7-11 класи. – Харків: Гімназія, 2012.
17. Нелін Є.П. Геометрія у таблицях. 7-11 класи. – Харків: Гімназія, 2012.
© 2020 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2020 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2020 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2020 КЗ «ХВКМ»
Назад к содержимому