Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Телефони приймальної комісії коледжу
Перейти до контакту

Система внутрішнього забезпечення якості освіти

ВИКЛАДАЧУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ) КЗ «ХФВКМ» ХОР

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забазпечення якості) – далі Положення у КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв» розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітньої діяльності, Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої в Європейському просторі вищої освіти.

Система забезпечення якості вищої освіти в Україні складається із внутрішньої та зовнішньої систем.

Система внутрішнього забезпечення якості – загальна політика, стратегія і процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в коледжі, розподіл відповідальності за удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості, що передбачає низку завдань, заходів і процедур, моніторинг та аналіз результатів діяльності на всіх рівнях організаційної структури коледжу, в тому числі щодо забезпечення якісного здобуття знань, навичок та інших компетентностей відповідно до стандартів вищої освіти.

Закон України «Про вищу освіту» передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, навчальні плани та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-методичних працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.


2.  ПРИНЦИПИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

Коледж розробляє концепцію розвитку коледжу на чергові 5 років, яка відображає задачі на всі види діяльності (навчальну, методичну, організаційну, фінансово-господарську тощо). На її основі визначається стратегія, напрям діяльності, цілі, принципи та процедури щодо забезпечення якості, які доступні для широкого загалу. У цьому процесі беруть участь усі зацікавлені сторони (стейкхолдери), а саме: здобувачі вищої освіти, педагогічні працівники, адміністрація, інші співробітники коледжу, а також роботодавці.

Процедура забезпечення якості освітньої діяльності має дві складові:

1) вимоги та норми до впровадження та організації освітньої діяльності, що зазначені певними державними актами (нормативно-правовими документами, внутрішніми документами коледжу і т. н.);

2) контроль за виконанням визначених вимог і норм, моніторинг і аналіз показників якості освіти, формування на підставі аналізу заходів із поліпшення функціонування системи забезпечення якості освіти.

Забезпечення якості освітньої діяльності у контексті студенто-центрованого навчання, викладання та оцінювання передбачає:

1) можливість вибору навчальних дисциплін та викладачів, що регламентується відповідним документом;

2) можливість навчатися за різними формами навчання паралельно на різних спеціальностях (спеціалізаціях);

3) наявність процедури формування індивідуальних графіків навчання;

4) можливість академічної мобільності студентів;

5) доступ до навчальних інформаційних ресурсів;

6) можливість самооцінювання та самоконтролю результатів навчання;

7) вивчення та врахування думки студентів стосовно організації навчального процесу, викладання навчальних дисциплін, змісту освітніх програм, системи оцінювання результатів навчання тощо;

8) участь студентів в органах управління коледжу;

9) використання зручних для студента форм та методів надання освітніх послуг;

10) використання в освітньому процесі інноваційних навчальних технологій;

11) наявність об’єктивних та прозорих критеріїв оцінювання результатів навчання студента;

12) періодичний перегляд та вдосконалення системи діагностики результатів навчання;

13) наявність регламентованих процедур розгляду апеляцій студентів;

14) можливість вивчення навчальних дисциплін іноземними мовами;

15) наявність можливостей отримання освітніх послуг студентами з особливими потребами;

16) забезпечення ефективних форм і методів організації самостійної роботи студентів;

17) наявність процедури формування індивідуальних траєкторій навчання студентів;

18) наявність регламентованих механізмів мотивування студентів до навчання;

19) наявність системи наскрізної практичної підготовки студентів з урахуванням їх індивідуальних потреб та здібностей;

20) ефективне функціонування інституту наставництва (куратори, тьютори, консультанти тощо);

21) наявність гнучкої системи надання освітніх послуг (дистанційне навчання, заочне навчання) тощо;

22) наявність системи заходів щодо підготовки випускників до майбутньої професійної діяльності та їхнього позиціювання на ринку праці;

23) наявність соціальної інфраструктури для організації та підтримки побуту, відпочинку та оздоровлення студентів.

Процедури забезпечення звітності, контролю та моніторингу показників діяльності із забезпечення якості освіти слід проводити:

Моніторинг щодо виконання прийнятих рішень проводить навчально-методичний структурний підрозділ коледжу:

1) на рівні коледжу у вигляді контролю діяльності структурних підрозділів, слухання, обговорення питань та прийняття рішень на засіданні педагогічної, методичної, адміністративної радах коледжу, розміщення матеріалів на електронному ресурсі коледжу.

Куратором з організаційних питань щодо процедури забезпечення якості освіти є навчально-методичний структурний підрозділ коледжу.


3. ПОТОЧНИЙ МОНІТОРИНГ І ПЕРІОДИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Освітні програми розробляються за кожною спеціальністю (спеціалізацією) на підставі стандартів вищої освіти з урахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій. Із метою постійного удосконалення освітніх програм, забезпечення відповідності освітніх програм цілям, очікуванням, потребам і задоволенням стейкхолдерів (учасників освітнього процесу, роботодавців і т. і.) та суспільства, коледж має:

1) здійснювати їх періодичний перегляд та моніторинг;

2) оцінювати рівень участі роботодавців у розробці та внесенні змін;

3) рівень задоволеності студентів (випускників);

4) індекс працевлаштування випускників;

5) міжнародна сертифікація освітніх програм;

6) участь у міжнародних програмах підготовки;

7) рейтинг за оцінками роботодавців.

Моніторинг: щорічно, наприкінці навчального року. Відповідальні: випускові циклові комісії.


4. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти включає вхідний, поточний, модульний, підсумковий контролі, перевірку залишкових знань студентів, атестацію.

У програмах навчальних дисциплін слід визначати критерії та процедури оцінювання знань за результатами навчання з усіх видів навчальних занять й виконання індивідуальних завдань, кваліфікаційних робіт, самостійної підготовки. Результати навчання виявляти через визначення рівнів сформованості компетентностей.

Загальний порядок оцінювання знань студента, порядок розподілу балів, форми та види завдань, критерії оцінювання знань для кожної навчальної дисципліни доводити до відома студентів на початку навчального семестру.

Моніторинг рівня знань студентів з наступним аналізом якості навчання проводити відповідно до нормативних документів коледжу. Результати моніторингу розміщувати в локальній системі коледжу з якості освіти.

Результати моніторингу постійно розглядати на засіданнях адміністративної та педагогічної ради коледжу.

Моніторинг: щосеместрово. Відповідальні за виконання: всі циклові комісії коледжу.


5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Забезпечення якісного складу педагогічних працівників коледжу забезпечується наступними вимогами:

1) формування якісного складу педагогічних працівників має відповідати зрозумілим, прозорим та чесним процедурам щодо зарахування на роботу та умов зайнятості;

2) заохочення інновацій у методах викладання та використанні нових технологій;

3) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення системи формування педагогічної компетентності молодих викладачів;

4) щорічне оцінювання діяльності педагогічних працівників: педагогічну діяльність, методичну та організаційну роботу, якість проведення занять, контрольних заходів тощо шляхом аналізу показників внутрішнього аудиту, звітів циклових комісій, виконання індивідуальних планіві, соціологічного опитування студентів і випускників тощо.

Моніторинг: щорічно. Відповідальні за виконання: всі циклові комісії, навчально-методичний підрозділ, відділ кадрів.


6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти в коледжі має відповідати ліцензійним та акредитаційним вимогам, що визначають нормативи для забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» матеріально-технічною та інформаційною базою, а саме:

1) забезпечення навчального середовища приміщеннями, що необхідні для проведення теоретичних, практичних і лабораторних занять, навчальної та виробничої практик, які мають достатній потенціал, оснащення відповідно до сучасних вимог. Проведення атестації діючих і новостворених кабінетів і лабораторій один раз на п’ять років з метою удосконалення матеріально-технічної бази, поліпшення науково-методичного забезпечення, приведення умов навчання у відповідність до існуючих вимог охорони праці та пожежної безпеки. Ресурсні показники відображати в паспортах циклових комісій, кабінетів, лабораторій. Ресурси, що доступні для навчання (за кожною пропонованою програмою) визначати в робочих програмах з дисциплін;

2) забезпечення пунктами харчування, спортивним залом, стадіоном або спортивним майданчиком, медичним пунктом;

3) забезпечення навчального процесу та інших видів діяльності коледжу сучасними рішеннями в галузі інформаційних технологій, у тому числі інформаційними навчальними системами, системою контролю виконання самостійної роботи студентів, можливостями для електронного навчання, комунікаційними порталами для студентів і викладачів;

4) забезпечення бібліотекою коледжу доступності до сучасних джерел інформації та можливостями для самостійної роботи студентів;

5) забезпечення освітнього процесу навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях;

6) удосконалення формування та використання фінансових ресурсів, що дасть їм змогу забезпечувати освітні програми;

7) комплексне оцінювання та моніторинг ефективності використання фінансових ресурсів;

8) інформування студентів про наявність і введення нових послуг;

9) надання студентам можливість висловлювати свою думку про послуги, що надаються і виділені їм ресурси для навчання.

Моніторинг: щорічно, не пізніше 15 липня. Відповідальні за виконання: АГЧ, циклові комісії, бібліотека, бухгалтерія, Студентська рада.


7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Коледж має забезпечувати збір, аналіз і використання інформації для ефективного управління освітньою діяльністю з використанням інформаційних систем. Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в коледжі повинні сприяти офіційний сайт коледжу, кабінет технічних засобів, бібліотека. електронна система збирання й аналізу інформації, а сааме локальна система «Якість освіти».

Інформація має подаватися за такими показниками:

1) формування контингенту абітурієнтів;

2) інформація про студентський склад;

3) організація освітнього процесу;

4) досягнення студентів, показники їхньої успішності, відрахування;

5) задоволення студентів освітніми програмами та якістю викладання окремих дисциплін;

6) доступні навчальні ресурси та послуги з підтримки студентів;

7) попит на випускників на ринку праці та інформація про працевлаштування випускників;

8) кадрове забезпечення освітньої та методичної діяльності;

9) науково-дослідна та мистецько-творча діяльність;

10) ресурсне забезпечення освітнього процессу, науково-дослідної та мистецько-творчої роботи.

Зазначену інформацію використовувати в якості зворотнього зв’язку зі студентами, педагогічними працівниками, представниками органів управління, іншими стейкхолдерами.

Управління документацією виконувати за програмою документообігу, що передбачає встановлення єдиних форм, правил позначень, оформлення, розробки, обліку, зберігання і розсилання документів.

Моніторинг якості діяльності коледжу та прийняття ефективних управлінських рішень щодо її поліпшення проводити за допомогою інформаційних систем щорічно, до 15 липня. Відповідальні за виконання: адміністрація коледжу, навчально-методичний відділ, відділ кадрів.


8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Публічність інформації про діяльність необхідно забезпечувати відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р. №166 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів», листа Міністерства освіти і науки України від 26.05.2016 року №1/9-263.

На офіційному сайті систематично розміщувати, оновлювати та підтримувати в актуальному стані інформацію, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, у тому числі про освітні навчальні програми, умови здобуття відповідних кваліфікацій, систему оцінювання знань та атестацію випускників та ін.

Моніторинг: постійно. Відповідальні за виконання: адміністрація коледжу.


9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ В ПРАЦЯХ ПРАЦІВНИКІВ І ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ КОЛЕДЖУ. ВИХОВАННЯ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЧЕРЕЗ ШИРОКУ ПРОСВІТНИЦЬКУ КАМПАНІЮ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ СТУДЕНТІВ, СПІВРОБІТНИКІВ І АДМІНІСТРАЦІЇ ВНЗ

Запроваджувати відповідні новітні технології, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату. Створити та постійно вдосконалювати систему та механізми реалізації академічної доброчесності, зокрема – через запобігання випадків академічного плагіату і порушення норм авторського права. Систему запобігання та виявлення академічного плагіату розповсюджувати на науково-методичні та навчальні праці педагогічних та інших працівників коледжу, студентів. Використовувати програмне забезпечення «Advego Plagiatus» для перевірки на плагіат наукових робіт і публікацій. цілеспрямовану, комплексну роботу всіх ланок коледжу, впровадження та удосконалення різноманітних засобів освітньої діяльності, оновлення змісту навчальних курсів, удосконалення методів навчання, впровадження нових форм роботи зі студентами з метою запобігання плагіату, формування соціальної відповідальності студентів, уміння самостійно працювати.

Працівникам бібліотеки з метою сприяння академічній доброчесності інформувати користувачів щодо поняття академічної доброчесності, її компонентів, ознак плагіату, організації системи запобігання та боротьби з плагіатом, порядку використання електронних систем «Антиплагіат».

Популяризувати серед студентів і викладачів етичні норми цитування використаних джерел, знайомити із стандартами та міжнародними стилями бібліографічного опису документів тощо, проводити інформаційні заняття і тренінги для бібліотекарів та користувачів (студентів, викладачів, науковців та ін.), а також дискусії, круглі столи з питань академічної доброчесності, запобігання плагіату із залученням усіх учасників освітньої та науково-методичної діяльності. Запровадити і приділяти увагу роботі семінарів «Культура та етика науково-методичних публікацій», «Плагіат та інтелектуальна власність. Правові та етичні аспекти», що діють під керівництвом бібліотеки коледжу.

Моніторинг: щорічно, до 15 липня. Відповідальні за виконання: Методична рада, голови циклових комісій, бібліотека.


10. ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР

Розвиток міжнародної співпраці шляхом активізації участі учасників освітнього процесу у міжнародних заходах, культурному обміну, соціальних програмах, проектах.

Розвиток співпраці в освітній сфері та розробка спільних з європейськими міжнародних освітніх програм та їх акредитація. Участь у Міжнародних наукових конференцій та симпозіумах. Залучення студентів, викладачів до участі у міжнародних освітніх програмах.

Моніторинг: щорічно, до 15 липня. Відповідальні за виконання: Адміністрація.


11. ПІДГОТОВКА ТА ВИДАННЯ МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК

Уся відповідальність за зміст, якість та використання навчальних видань покладається на коледж.

Методичні розробки складати та оформлювати відповідно до вимог, визначених відповідними діючими чинниками.

Методичній раді коледжу, цикловим комісіям проводити моніторингові дослідження якості навчально-методичних видань. Результати моніторингу обговорювати на засіданнях циклових комісій, адміністративної, методичної та педагогічної радах коледжу.

Моніторинг: щорічно. Відповідальні за виконання: циклові комісії, методична рада, методист коледжу.


12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Моніторингові дослідження системи внутрішнього забезпечення якості проводить навчально-методичний підрозділ коледжу відповідно до вимог нормативно-правових документів МОН і цього Положення.

Основними завданнями моніторингу якості вищої освіти є:

1) розробка комплексу показників, що забезпечують цілісне уявлення про стан освітнього процесу, про якісні й кількісні зміни в ньому;

2) систематизація інформації про стан і розвиток освітнього процесу в коледжі;

3) забезпечення регулярного й наочного представлення інформації про процеси, що відбуваються;

4) інформаційне забезпечення аналізу й прогнозування стану й розвитку освітнього процесу, вироблення управлінських рішень;

5) забезпечення всіх учасників освітнього процесу зворотним зв’язком, що дозволяє вносити послідовні зміни в хід реалізації освітніх програм з метою підвищення якості їх результатів.

Показники і критерії, форми і методи проведення моніторингових досліджень обговорюються на педагогічній раді коледжу і затверджуються директором.

Кожен співробітник коледжу в межах своєї компетенції несе персональну відповідальність за виконання вимог цього Положення.

Розробник: заступник директора з навчально-методичної роботи (підписано) С.М.Литвин
Затверджено наказом директора №115/1 від 27 вересня 2017 року
на підставі рішення педагогічної ради коледжу від 31 серпня 2017 року, протокол №1
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту