Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Телефони приймальної комісії коледжу
Перейти до контакту

ДОКУМЕНТИ

ЗВІТ МОРОЗКО ЛЮБОВІ ГЕОРГІЇВНИ, ДИРЕКТОРА КЗ «ХФВКМ» ХОР ПРО ВИКОНАННЯ КОНТРАКТУ ЗА 2021 РІК

Рішення про призначення Морозко Л.Г. на посаду директора Коледжу було прийнято Харківською обласною радою 30 травня 2019 року. Контракт №320 укладено 03 червня 2019 року терміном на 5 (п’ять) років. Закінчення контракту – 01 липня 2024 року.

Згідно контракту Морозко Л.Г. здійснювала поточне керівництво роботою комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв», що є у спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Харківської області, та забезпечувала якісну навчальну, творчу та господарську діяльність навчального закладу. Діяльність педагогічного колективу на протязі 2021 року спрямовувалась на виконання законів України про «Про освіту», «Про культуру» «Про фахову передвищу освіту», ефективне виконання нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, рішень Харківської обласної ради, Харківської обласної державної адміністрації, Статуту Коледжу.

Основним видом діяльності коледжу є надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням фахової передвищої освіти освітньо-кваліфікаційного ступеня «Фаховий молодший бакалавр». До 2023 року коледж продовжує випускати фахівців на рівні кваліфікаційних вимог до «Молодшого спеціаліста» (1-2 рівень акредитації в системі вищої освіти). Проводилась системна робота щодо подальшої імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту»: згідно затвердженим Міністерством культури та інформаційної політики України стандартам фахової передвищої освіти оновлені освітньо-професійні програми ступеню фахового молодшого бакалавра спеціальностей 026 Сценічне мистецтво, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 025 Музичне мистецтво, 024 Хореографія.

Сформований і затверджений Розпорядженням Голови Харківської обласної ради №140 від 08 липня 2021 року персональний склад наглядової ради коледжу у складі 5 (п’ять) осіб. Голова наглядової ради КЗ «ХФВКМ» ХОР – Рубаненко Леонід Іванович, голова об’єднання організації роботодавців Харківщини, голова правління корпорації Консалтингова група «Рубаненко і партнери», заслужений економіст України.

Введено в дію Положення про фаховий мистецький коледж, затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 09 вересня 2020 року №807. Заступник директора коледжу Цибина І.М. входить до складу робочої групи МОН України по розробці Положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти.

З метою організації заходів протидії розповсюдженню хвороби COVID-19, освітній процес в коледжі здійснювався як у звичайному режимі, так і в режимі ONLINE із застосуванням дистанційних технологій навчання. Педагогічні працівники та співробітники коледжу провакциновані на 100 відсотків, відсторонених від виконання службових обов’язків не було. В коледжі подовжено карантинні обмеження з метою забезпечення навчального процесу в режимі OFFLINE.

На кінець 2021 року кількість студентів коледжу становить 430 осіб. З них: за денною формою здобуття освіти – 364 особи, у т. ч. за спеціальностями: 024 «Хореографія» – 118 осіб, 025 «Музичне мистецтво» – 138 осіб, 026 «Сценічне мистецтво» – 76 осіб, 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – 32 особи. За заочною формою здобуття освіти – 66 осіб, у т.ч. за спеціальностями: 025 «Музичне мистецтво» – 27 осіб, 026 «Сценічне мистецтво» – 23 особи, 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – 16 осіб. За джерелами фінансування 362 особи навчається за кошти регіонального бюджету, 68 – за кошти юридичних осіб (контракт).

Станом на кінець минулого 2020/2021 навчального року 18 студентів денної форми здобуття освіти закінчили навчальний рік на «відмінно», успішність навчання по коледжу складала 97,2%, якість – 51%. Академічну стипендію отримувало 121 студенти, соціальну – 10 студентів, 32 студента протягом року було заохочено грошовими винагородами.

Практична підготовка здобувачів мистецької освіти в коледжі здійснюється відповідно до освітньо-професійних програм (спеціальностей) за декількома (14) різновидами практик, організаційно-методичне забезпечення яких відповідає рівню освіти, потребам сучасності та вимогам роботодавців. В період карантину викладачами практик мобільно були переформатовані практичні завдання для отримання повноцінної освіти за дистанційною формою навчання. Практична підготовка здійснюється як в аудиторіях коледжу так і поза його межами – в місті Харкові та районах Харківської області. З урахуванням дії карантинних обмежень протягом року укладено 52 договора з базами практики (45% – це постійні партнери коледжу). Свої емпіричні досягнення здобувачі мистецької освіти випускних курсів продемонстрували під час щорічної практичній конференції за підсумками виробничої практики та взявши участь з доповідями та статтями у ІV-й Регіональній студентській практичній конференції «Практикфест-2021», у ІІ-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва», 39-й Міжнародній краєзнавчій конференції молодих учених в професійних конкурсах виконавської майстерності.

В коледжі проводиться щорічний аналіз працевлаштування випускників. В 2021 році випускників, які навчались за регіональним замовлення – 76 осіб, з них: 51 особа (67%) вступили до вишів (з них 47 – за спеціальністю, більшість х них навчається за заочною формою та поєднує навчання з роботою), 25 осіб (33%) – працюють за спеціальністю. В коледжі було проведено понад 10 різних заходів щодо сприяння працевлаштуванню випускників (день кар’єри – 2, тренінги в міському центрі зайнятості – 4, зустрічі з представниками провідних закладів культури и мистецтва – 4, професійні консультації щодо нормативної бази та офіційного працевлаштування – 5). Оформлено стенд, на якому постійно викладаються: наявність вакансій, інформація щодо змін в нормативно-правовій базі з працевлаштування, інформативні листки за різною тематикою.

Відповідно до рішення ХVІІІ сесії VІІ скликання Харківської обласної ради від 06 грудня березня 2018 року №822-VІІ щодо регіонального замовлення на підготовку кадрів для закладів освіти та культури Харківської області на 2019-2023 року (зі змінами), План прийому за рахунок коштів бюджету на 2021 рік по КЗ «ХФВКМ» ХОР становив – 105 осіб.

На денну форму здобуття освіти за регіональним замовленням було зараховано 85 осіб, за кошти фізичних осіб (контракт) – 23 особи. Загальний конкурс по коледжу складав 2,01 особи на місце.

Спеціальність
Зараховано на денну форму навчання
Бюджет
Контракт
Хореографія
392811
Музичне мистецтво
34295
Сценічне мистецтво
23185
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
12102
Всього
1088523

На заочну форму здобуття освіти за регіональним замовленням було зараховано 18 осіб, за кошти фізичних осіб (контракт) – 3 особи.

За 2021 рік проведено 5 планових засідань педагогічної ради коледжу. Серед питань, які розглядались педагогічною радою: «Про стан інформаційного, бібліотечно-бібліографічного забезпечення освітнього процесу в коледжі в умовах навчання із застосуванням дистанційних технологій», «Про роботу над освітньо-професійними програмами спеціальностей (спеціалізацій) у розрізі імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту», «Про підсумки роботи педагогічного колективу коледжу у 2020/2021 навчальному році та завдання на новий 2021/2022 навчальний рік», «Про підсумки атестаційної кампанії педагогічних працівників у 2021 році і завдання щодо подальшого забезпечення зростання якості освітнього процесу», «Про адаптацію студентів набору 2021 року до умов освітнього процесу в коледжі та першочергові завдання щодо зростання якості їх навчання».

На засідання адміністративної ради, робота якої у звітному році проводилась щотижнево по понеділках, виносились питання поточної роботи коледжу щодо підготовки і результатів проведення планових навчально-виховних заходів, стану якості виконання студентами навчальних планів і програм, стану матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу тощо.

За результатами роботи педагогічної та адміністративної ради адміністрацією коледжу видавались відповідні розпорядження і накази.

За 2021 рік було організовано та проведено 4 засідання методичної ради коледжу, на яких обговорювались питання розробки та погодження «Положення про робочу програму навчальної дисципліни», «Методичні рекомендації щодо професійного розвитку педагогічних працівників КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР»; «Положення про індивідуальний план педагогічного працівника»; «Сценічна практика «Дидактичні матеріали до організації самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти мистецького спрямування фахових навчальних закладів культури і мистецтв»»; розгляд і обговорення методичних рекомендацій «Способи роботи над удосконаленням технічних можливостей гітариста (на прикладі циклу «20 простих етюдів» Лео Брауера)»; розгляд і обговорення методичної розробки «Аrtbook як документознавча одиниця та інноваційний книжковий продукт» (поширення досвіду) для  викладачів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; «У ритмі танцю. Збірник творів для змішаних складів ансамблів народних інструментів. Інструментування Тетяни Стрілець та Андрія Стрільця».

Протягом 2021 року у коледжі працювала школа педагогічної майстерності. Серед питань, які розглядались на засіданнях можна виділити наступні: педагогічний лекторій на тему «Сучасні парадигми музичного мистецтва». Розвиток творчої ініціативи здобувачів освіти ОПС «фаховий молодший бакалавр» з дисципліни «Спеціальний інструмент» (скрипка); лекторії «Сучасні форми дозвілля у цифровому просторі», «Французька музика ХІХ ст. К.Сен-Санс».

Педагогічними працівниками коледжу були розроблені методичні матеріали, серед яких отримали гриф «ЗАТВЕРДЖЕНО» Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти МКІП України методичні розробки викладачів Половинки І.О., Стрілець Т.В., Стрільця А.М., Правдивцевої Л.В., Головко І.М.

Викладач спеціальності 024 «Хореографія» Василенко К.О. отримала диплом учасника конкурсу професійної майстерності «Педагогічний ОСКАР-2021».

Відповідно до плану-графіку атестації педагогічних працівників закладів освіти сфери культури 2021 року КЗ «ХФВКМ» ХОР атестувалось 23 особи. З них на підставі рішення атестаційної комісії КЗ «ХФВКМ» ХОР від 01 листопада 2021 року протокол №3 було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 6 педагогічним працівникам, підтверджено/присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 9 педагогічним працівникам.

На підставі рішення атестаційної комісії Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації від 03 листопада 2021 року, протокол №2 підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 5 осіб, педагогічне звання «викладач-методист» – 4 особи; було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 3 особам, присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» – 1 особі.

Всього штатних працівників – 142 особи. Сумісників – 28 осіб, з них 25 викладачі та концертмейстери, АГР – 3 особи. Погодинників – 18 осіб.

Кандидатів наук – 11 осіб (4 особи – штатні, з них 2 захистились у 2021 році: Рудь П.В. , тема «Еволюція композиторського стилю Олександра Щетинського»; Добролюбова Н.В., тема «Формування готовності майбутніх викладачів хореографії до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності». Доцентів – 5 осіб, з них штатних – 2 особи (Морозко Л.Г., Шишкіна О.А.) Заслужених працівників культури України – 2 особи (Морозко Л.Г., Ковалівська О.І.).Заслужених артистів України – 5 осіб, з них штатних працівників – 1 особа (Шишкіна О.А.) Народних артистів України – 1 особа (Коливанова-Попеску С.І.).

В коледжі 12 творчих колективів, із них 6 присвоєно звання народного. Впродовж 2021 року студенти, викладачі та творчі колективи коледжу взяли участь у 36 конкурсах та фестивалях різного рівня, на яких вибороли 43 призових місця. Володарями Гран-прі стали: оркестр народних інструментів «Слобожанські візерунки» (керівник Стрілець А.М.) у XIII Міжнародному дистанційному фестивалі «Grand Fest», місто Камянець-Подільський; український народний хор «Основа» (Художній керівник Сергій Кобзєв, хормейстери Олена Кобзєва та Олена Василевська», концертмейстери Володимир Карпенко, Анатолій Дудка, Діана Скоропад та Віталій Омельяненко) у двох міжнародних фестивалях-конкурсах талантів «Дніпро-Фест» місто Київ та «VIVA CHORUS» місто Харків; викладач Шенгур І.С. у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Spring Star» місто Харків; народний ансамбль народного танцю «Закаблуки» (керівник Олена Ковалівська) у Міжнародному конкурсі «Spring Symphony» Чеська Республіка, місто Прага.

Народний ансамбль народного танцю «Закаблуки» (керівники О.Ковалівська, М.Рудишина) спеціальності «Хореографія» у січні 2021 року брав участь у Міжнародному фольклорному фестивалі «Talents of the 21st century» місто Варна, Болгарія. У травні 2021 року цей творчий колектив отримав звання лауреата 1 ступеня у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Racconto di primavera» Італійська республіка, місто Равента та багато інших.

Творчі колективи коледжу брали участь у 30 культурно-мистецьких заходах. Серед них: концерти до Дня закоханих, Дня вишиванки, концерти сучасної хореографії «Шукай себе» у Харківській обласній філармонії, міжнародна культурно-мистецька акція «Ніч музеїв», перформанс з нагоди Дня музеїв, до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, на Меморіальному комплексі Слави, до Дня захисту дітей та ішні.

В рамках програми «Еразмус» НАНТ «Закаблуки» (керівник заслужений працівник культури України Олена Ковалівська), балетмейстер Марина Рудишина) та фольклористичний гурт «Слобожаночка» (керівник заслужена артистка України Олена Шишкіна) взяли участь у Міжнародному проєкті Федерації розвитку Євроінтеграції (FRSE) Польсько-Української ради обміну молоддю «Українська культурна спадщина у європейському просторі» в Польщі, місто Краків.

Викладачі коледжу брали участь у 22 конкурсах у якості членів журі.

У коледжі здійснювалась науково-методична робота. Студенти та викладачі виступили з доповідями і статтями на 26 науково-практичних конференціях міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів, взяли участь у роботі 10 семінарів, 7 майстер-класів, літературних читаннях до ювілейних дат, віртуальних екскурсіях та виставках до державних та професійних свят. Серед них: семінар «Фаховий мистецький коледж – центр підготовки кадрів для регіональних потреб у сфері культури», місто Київ, МКІП України; ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «У світі хімії: до 35 річниці аварії на ЧАЕС», місто Житомир; ІІ Всеукраїнська НПК «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика», місто Київ Національний конкурс творчих робіт «Шлях розвитку сучасної української культури. Погляд молоді» з нагоди відзначення 30 річниці Незалежності України, та інші.

Студентка другого курсу спеціальності «Хореографія» Єва Ларічкіна (викладач В.Мельничук) стала переможцем (І місце) обласного етапу XII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка. Студентка першого курсу спеціальності «Хореографія»» Софія Редько (викладач В.Мельничук) посіла II місце на обласному етапі цього ж конкурсу.

Для викладачів та студентів в коледжі створено безпечні та сприятливі умови для навчання і роботи. Заборгованостей  по стипендіям, заробітній платі та іншим виплатам в 2021 році Коледж не має.

Майно, яке передано коледжу Харківською обласною радою в управління, використовувалось ефективно, вдосконалювалась матеріально-технічна база навчального закладу та гуртожитку, який перебуває на балансі КЗ «ХФВКМ» ХОР.

Протягом 2021 року проведено капітальний ремонт ліфтів гуртожитку на загальну суму 2886161,60 грн. За рахунок власних коштів закуплено комп’ютерної техніки на суму 50 тис.грн., протипожежного обладнання на суму 29 тис.грн., оформлено періодичних видань на суму 200 тис.грн.

У 2021 році бібліотека коледжу стала переможцем обласного конкурсу проектів місцевого та регіонального розвитку «РАЗОМ В МАЙБУТНЄ» Харківської обласної ради із проектом «Сучасна бібліотека – компетентний фахівець – активна громада». Відповідно до плану реалізації проекту було встановлено автоматизовану інформаційно-бібліотечну систему «УФД/Бібліотека», інтерфейс якої виконано українською мовою, на загальну суму 307500,0 грн., із них кошти обласного бюджету – 215250,0 грн., власні кошти коледжу – 92250,0 грн.

Втілення міні-проекту дозволило створити на базі освітньої бібліотеки коледжу технічно обладнаний соціокультурний простір, вільний і доступний для спілкування з бібліотеками громад Харківської області, зустрічі з сучасними письменниками, перегляду та обговорення фільмів, створення презентацій, віртуальних виставок тощо.

Керівництво, адміністрація коледжу в 2021 році спрямовувала зусилля на оптимізацію та збільшення власних надходжень та благодійних внесків.

Власні надходження склали: 2019 рік – 2114,9 тис.грн.; 2020 рік – 2249,4 тис.грн.; 2021 рік – 2572,7 тис.грн.

Благодійні внески склали: 2020 рік – 26,8 тис.грн.; 2021 рік – 56,3 тис.грн.

Відповідно до Статуту коледжу Морозко Л.Г. в своїй роботі спирається на колективні органи управління, педагогічну раду, адміністративну та студентську раду, профспілковий комітет.

В коледжі панує доброзичлива робоча атмосфера, яка дозволяє вирішувати питання, визначені Харківською обласною радою, Харківською обласною державною адміністрацією, колективною угодою.

Директор (підписано) Любов МОРОЗКО
11 січня 2022 року
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту