Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Телефони приймальної комісії коледжу
Перейти до контакту

ВИКЛАДАЧУ

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИЙ ЛИСТ ЩОДО ДІЙ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ І СТУДЕНТІВ ЗФН В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ПОТОЧНОЇ СЕСІЇ В РЕЖИМІ ONLINE КЗ «ХФВКМ» ХОР

1. Викладачі доводять до відома студентів ЗФН теми, які вивчаються за дисциплінами семестру відповідно до робочих навчальних програм, лекційний матеріал, літературу, тематику контрольних робіт (завдань), визначають строки їх виконання і канали зворотнього зв’язку.

2. Для інформування студентів ЗФН навчальні матеріали для групових дисциплін розміщуються на веб-сайті коледжу. Вони надаються викладачами в електронному вигляді у форматі WORD за запропонованим зразком (див. Додаток) головам ЦК: С.Ніколенко (народне інструментальне мистецтво, естрадне та джазове інструментальне мистецтво), С.Кобзєву (народне пісенне мистецтво та хорове диригування), О.Гладких (видовищно-театралізовані заходи, індустрія дозвілля), В.Мельничуку (гуманітарні та соціально-економічні дисципліни), Л.Правдівцевій (інформаційна, бібліотечна та архівна справа). Голови ЦК надають матеріали своїх викладачів у форматі WORD С.Богучарському за визначеними каналами зв’язку для викладення їх на веб сайті коледжу. Ця інформація розміщується на сайті коледжу в розділі «Студенту» – «Заочне навчання» – «Дидактичне забезпечення дисциплін ЗФН». Викладачі індивідуальних дисциплін цю інформацію доводять до студентів через власні канали комунікації.

3. Теоретичні (групові) заняття проводяться викладачами в режимі ONLINE за розкладом. Для проведення занять викладач використовує доступні йому і студентам-заочникам платформи (Google Classroom, Zoom тощо). Викладач має повідомити студентам код доступу до ресурсу (конференції) у зручний для нього і студентів спосіб (через E-mail, групу в Viber, Telegram). Викладач може корегувати час проведення занять, завчасно попереджаючи студентів про зміни у розкладі.

4. Індивідуальні заняття зі студентами, які мешкають у м.Харкові або тими, що мають можливість відвідувати коледж, можуть проводитись OFFLINE (в коледжі) за розкладом індивідуальних занять, який надається методисту коледжу Л.Клеоповій як у зазначений період сесії, так і у період між навчальними сесіями, але не пізніше 01 січня 2021 року. Зі студентами, які проживають далеко від коледжу, індивідуальні заняття проводяться ONLINE з використанням дистанційних технологій.

5. Поточний контроль результатів навчання студентів за допомогою дистанційних технологій здійснювати під час проведення дистанційних занять, а також шляхом оцінювання індивідуальних і групових завдань, що виконуються студентами в електронній формі або у інший спосіб. Проведення поточного контролю з використанням дистанційних технологій може здійснюватися із використанням різних типів завдань.

6. Семестровий контроль результатів навчання здобувачів освіти (у т.ч. екзамени, захист курсових проєктів (робіт), звітів про проходження практики) здійснювати у дистанційній формі синхронної чи асинхронної комунікації, зокрема систем проведення відеоконференцій.

7. Під час проведення семестрового контролю у формі екзамену за затвердженим розкладом екзаменаційної сесії необхідно забезпечити ідентифікацію особи здобувачів освіти (важливо для завдань, які виконуються в усній формі).

8. Передекзаменаційна консультація проводиться засобами аудіо-відеоконференцій або із застосуванням інших засобів зв’язку за визначеним викладачем і доведеним до студентів розкладом. Під час проведення передекзаменаційної консультації рекомендується здійснити попередню перевірку технічних параметрів налаштування зв’язку зі студентами, усунути виявлені проблеми для нормального проведення екзамену.

9. Конкретний спосіб та етапи проведення екзамену визначаються викладачем з урахуванням технічних і комунікативних можливостей учасників. Студенти повинні мати надійний інтернет-зв’язок, у випадку усних відповідей – телефон або комп’ютер з мікрофоном, можливість встановити на комп’ютер необхідне програмне забезпечення, тощо.

10. У разі виникнення під час складання екзамену обставин непереборної сили студент повинен негайно повідомити екзаменатора або іншу відповідальну особу навчальної частини (Л.Клеопову) про ці обставини за допомогою визначеного каналу зв’язку (телефон, месенджер тощо) з обов’язковою фото- або відеофіксацією стану виконання завдань та об’єктивних факторів, що перешкоджають його завершенню. За цих обставин можливість та час перескладання екзамену визначається екзаменатором та навчальною частиною коледжу в індивідуальному порядку.

11. Студенти, які допущені до складання екзамену, але з об’єктивних причин не можуть взяти в ньому участь із використанням визначених технічних засобів, мають надати екзаменаторові підтверджуючі матеріали до початку екзамену. У такому випадку екзаменатором має бути обраний альтернативний варіант складання екзамену, який би забезпечував ідентифікацію особи студента, дотримання академічної доброчесності та можливість перевірки результатів навчання. Одним з таких варіантів може бути написання студентом екзаменаційного завдання від руки, його фотографування (сканування) та надсилання екзаменаторові (ДЕК) засобами електронного зв’язку.

12. Якщо опанування навчальної дисципліни потребує обов’язкового виконання завдань, які неможливо виконати дистанційно, то відповідна дисципліна і підсумкове оцінювання з такої дисципліни можуть бути перенесені на наступний семестр шляхом внесення змін до навчального плану. Відповідна циклова комісія звертається до заступника директора з навчально-методичної роботи із клопотанням про внесення змін до навчального плану.

13. Після закінчення поточної сесії викладач вносить записи в журнали обліку роботи студентів ЗФН. Індивідуальні заняття фіксуються у журналах обліку індивідуальних занять викладачів зі студентами як ДФН так і ЗФН.


ФОРМА, ЗА ЯКОЮ ПОДАЄТЬСЯ ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН НА САЙТІ КОЛЕДЖУ

Спеціальність
ОПП/спеціалізація
Назва дисципліни
Прізвище, ім’я по батькові викладача
E-mail викладача та інші канали комунікації
Теми занять, які виносяться на дистанційне навчання
Тематика контрольних робіт (завдань), терміни їх виконання
Лекційний матеріал (тези)
Рекомендована література
Укладачі: С.Литвин, І.Скирда, Л.Клеопова
29 вересня 2020 року
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту