Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Телефони приймальної комісії коледжу
Перейти до контакту

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості..

ВИКЛАДАЧУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ КЗ «ХФВКМ» ХОР

Затверджено
педагогічною радою КЗ «ХФВКМ» ХОР
протокол №1 від «31» серпня 2021 року
Директор (підписано) Любов МОРОЗКО

1 Загальні положення

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти в КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР (далі Положення) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших діючих державних чинників, які регламентують організацію освітньої діяльності в коледжі.

Система забезпечення якості фахової передвищої освіти складається із внутрішньої та зовнішньої систем.

Система внутрішнього забезпечення якості, стратегія і процедури забезпечення якості освітньої діяльності, розподіл відповідальності за удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості передбачають низку завдань, заходів і процедур, моніторинг та аналіз результатів діяльності на всіх рівнях організаційної структури коледжу, в тому числі і забезпечення якісного набуття студентами загальних та фахових компетенцій відповідно до освітньо-професійних програм коледжу.

Положення передбачає здійснення наступних процедур і заходів щодо забезпечення функціювання системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності:

1) визначення та оприлюднення процедур забезпечення якості фахової передвищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм;

3) систематичне оцінювання здобувачів фахової передвищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті коледжу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності педагогічних працівників, застосовування чесних і прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу, забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

5) забезпечення необхідного фінансування освітньої діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів щодо підтримки здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та легкодоступної інформації про освітню діяльність коледжу;

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками та студентами, запобігання та виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності;

9) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством та статутом коледжу.


2 Процедури забезпечення якості

Процедури забезпечення якості освітньої діяльності в коледжі мають дві складові.

По-перше, вимоги та норми, що визначені державними нормативно-правовими документами та внутрішніми документами коледжу.

По-друге, контроль за виконанням визначених вимог і норм, моніторинг і аналіз показників якості освіти, формування на підставі аналізу заходів, направлених на поліпшення функціонування системи забезпечення якості освіти. У цьому процесі беруть участь усі зацікавлені сторони коледжу: студенти, педагогічні працівники, адміністрація, інші співробітники, батьки студентів. До цього процесу можуть долучатись також випускники і роботодавці.

Забезпечення якості освітньої діяльності у контексті студенто-центрованого навчання передбачає:

1) можливість навчатися за різними формами навчання паралельно на різних спеціальностях (спеціалізаціях);

2) наявність процедури формування індивідуальних графіків навчання;

3) можливість академічної мобільності студентів;

4) доступ до освітніх інформаційних ресурсів;

5) можливість самооцінювання та самоконтролю результатів навчання;

6) вивчення та врахування думки студентів стосовно організації освітнього процесу;

7) участь студентів в роботі колегіальних органах управління коледжем;

8) використання зручних для студентів форм та методів надання освітніх послуг;

9) використання в освітньому процесі інноваційних освітніх технологій;

10) наявність об’єктивних та прозорих критеріїв оцінювання результатів навчання та їх періодичний перегляд з метою вдосконалення;

11) наявність регламентованих процедур розгляду апеляцій студентів;

12) наявність можливостей отримання освітніх послуг студентами з особливими потребами;

13) забезпечення ефективних форм і методів організації самостійної роботи студентів;

14) мотивування студентів до навчання;

15) наскрізна практична підготовка студентів з урахуванням їх індивідуальних потреб та здібностей;

16) функціонування наставництва (керівники навчальних груп, тьютори, консультанти тощо);

17) заходи щодо підготовки випускників до майбутньої професійної діяльності та їхнього позиціювання на ринку праці;

18) наявність інфраструктури для організації та підтримки побуту, відпочинку та оздоровлення студентів.

Процедури забезпечення звітності, контролю щодо виконання прийнятих рішень та моніторингу показників діяльності із забезпечення якості освіти проводяться як на рівні циклових комісій у вигляді контролю діяльності педагогічних працівників та студентів, слухання, обговорення та прийняття рішень на засіданнях циклових комісій, розміщення відповідних матеріалів на веб-сайті та інформаційних стендах коледжу, так і на рівні коледжу у вигляді контролю діяльності структурних підрозділів, слухання, обговорення питань та прийняття рішень на засіданнях педагогічної, методичної, адміністративної ради коледжу, розміщення матеріалів на електронному ресурсі коледжу тощо.


Кураторами з організаційних питань щодо процедур забезпечення якості освіти в коледжі є адміністрація, голови циклових комісій, навчально-методичний підрозділ коледжу, керівники структурних підрозділів.


3 Поточний моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм

Освітньо-професійні програми розробляються випусковими цикловими комісіями за кожною спеціальністю (спеціалізацією) на підставі стандартів фахової передвищої освіти з урахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій.

З метою постійного удосконалення освітніх програм, забезпечення відповідності освітніх програм цілям, очікуванням результатам навчання, потребам стейкхолдерів (учасників освітнього процесу, роботодавців і т. і.) та суспільства, щорічно здійснюється їх корегування із врахуванням рівня задоволеності студентів, індексу працевлаштування випускників тощо.


Моніторинг: постійно, 1 півріччя поточного календарного року.

Відповідальні: випускові циклові комісії, заступник директора з навчально-методичної роботи.


4 Оцінювання результатів навчання

Оцінювання результатів навчання студентів коледжу базується на кредитно-модульних засобах діагностики якості освіти, які включають в себе поточний, модульний, семестровий, підсумковий контроль, перевірку залишкових знань студентів, державну атестацію.

У робочих навчальних програмах дисциплін визначаються критерії оцінювання результатів навчання з усіх видів навчальних занять, виконання індивідуальних завдань, курсових і контрольних робіт, самостійної підготовки. Результати навчання оцінюються через визначення рівнів сформованості компетентностей.

Загальний порядок оцінювання знань студентів, порядок розподілу балів, форми та види завдань, критерії оцінювання знань для кожної навчальної дисципліни визначаються цикловими комісіями і доводяться до відома студентів на початку кождого навчального семестру.

Моніторинг рівня знань студентів з наступним аналізом якості навчання проводиться постійно в процесі освітньої діяльності відповідно до нормативно-методичних документів коледжу. Результати моніторингу розглядаються на засіданнях колегіальних органів управління коледжем, засіданнях циклових комісій та органів студентського самоврядування, розміщуються на веб-сайті та інформаційних стендах коледжу.


Моніторинг: постійно в процесі освітньої діяльності.

Відповідальні за виконання: педагогічні працівники, адміністрація, циклові комісії, навчальна частина, органи студентського самоврядування.


5 Оформлення на роботу та забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Формування якісного складу педагогічних працівників коледжу забезпечується виконанням наступних вимог:

1) прозорими та чесними процедурами щодо прийняття на роботу та умовами зайнятості;

2) заохоченням інновацій у методах викладання та використанні нових освітніх технологій;

3) забезпеченням якісного підвищення кваліфікації педагогічних працівників, вдосконаленням педагогічної компетентності молодих викладачів;

4) вдосконаленням процедури атестації педагогічних працівників та підвищенням якості їх педагогічної діяльності, методичної, інноваційної та організаційної роботи;

5) опитуваннями студентів, випускників, батьків студентів,  щодо стану освітньої діяльності коледжу тощо.

Робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу регламентується Положенням про порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв», затвердженим педагогічною радою коледжу 22 січня 2020 року протокол №4 і введеним в дію наказом директора коледжу від 04 лютого 2020 року №20, Положенням про циклові комісій коледжу та посадовими інструкціями педагогічних працівників.


Моніторинг: постійно в процесі освітньої діяльності.

Відповідальні за виконання: адміністрація, відділ кадрів, циклові комісії, навчально-методичний підрозділ, педагогічні працівники.


6 Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу

Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів фахової передвищої освіти в коледжі має відповідати ліцензійним та акредитаційним вимогам, що визначають нормативи для забезпечення підготовки здобувачів освітньо-професійного ступіня «фаховий молодший бакалавр» матеріально-технічною та інформаційною базою, а саме:

1) забезпечення навчального середовища приміщеннями, які необхідні для проведення теоретичних і практичних занять, навчальної та виробничої практики, які мають достатній потенціал, оснащення відповідно до сучасних вимог, проведення перевірки стану діючих і новостворених кабінетів і лабораторій один раз на рік з метою удосконалення їх матеріально-технічної бази, поліпшення науково-методичного забезпечення, приведення умов навчання у відповідність до існуючих вимог охорони праці та пожежної безпеки. Ресурсні показники відображати в паспортах кабінетів, лабораторій і щорічно їх оновлювати. Ресурси, що доступні для навчання за кожною освітньою програмою, визначати в робочих навчальних програмах з предметів/дисциплін;

2) забезпечення пунктами харчування, спортивним залом, стадіоном або спортивним майданчиком, медичним обслуговуванням;

3) забезпечення освітнього процесу та інших видів діяльності коледжу сучасними рішеннями в галузі інформаційних технологій;

4) забезпечення бібліотекою коледжу доступності до сучасних джерел інформації та можливостями для самостійної роботи студентів;

5) забезпечення освітнього процесу навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях;

6) удосконалення процесу формування фінансових ресурсів та комплексне оцінювання ефективності їх використання;

7) інформування студентів про наявність і введення нових послуг;

8) надання студентам можливості висловлювати свої думки про якість послуг, що їм надаються тощо.


Моніторинг: постійно у процесі освітньої діяльності.

Відповідальні за виконання: адміністрація, АГЧ, циклові комісії, бібліотека, бухгалтерія, органи студентського самоврядування, структурні підрозділи.


7 Забезпечення роботи інформаційних систем

Коледж забезпечує збір, аналіз і використання інформації для ефективного управління освітньою діяльністю з використанням сучасних інформаційних систем. Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в коледжі сприяють офіційний сайт коледжу, бібліотека, кабінет технічних засобів тощо.

Інформація подається за такими показниками:

1) формування контингенту студентів (організація і проведення прийому до коледжу);

2) інформація про студентський склад;

3) організація освітнього процесу;

4) досягнення студентів, показники їхньої успішності;

5) задоволення студентів освітніми програмами та якістю викладання окремих дисциплін;

6) доступні освітні ресурси та послуги з підтримки студентів;

7) попит на випускників коледжу на ринку праці, інформація від работодавців про наявність вакансій для працевлаштування випускників;

8) кадрове забезпечення освітньої діяльності;

9) науково-дослідна та мистецько-творча діяльність;

10) ресурсне забезпечення освітнього процессу.

Зазначену інформацію використовувати в якості зворотнього зв’язку зі студентами, педагогічними працівниками, представниками органів управління освітою, іншими стейкхолдерами.

Документообіг в коледжі здійснюється за правилами документообігу, що передбачають встановлення єдиних форм, позначень, оформлення, розробки, обліку, зберігання і розсилання документів. До цієї роботи залучаються педагогічні працівники і студенти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».


Постійно. Відповідальні за виконання: адміністрація коледжу, циклові комісії, навчально-методичний підрозділ, відділ кадрів, циклова комісія інформаційно-бібліотечних дисциплін.


8 Забезпечення публічності інформації

Публічність інформації про діяльність коледжу забезпечується відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р. №166 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів», листа Міністерства освіти і науки України від 26.05.2016 року №1/9-263.

На офіційному сайті коледжу систематично розміщується, оновлюється та підтримується в актуальному стані інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, у тому числі про освітньо-професійні, навчальні програми, умови прийому до коледжу та здобуття відповідних кваліфікацій, систему оцінювання знань та державну атестацію випускників тощо.


Постійно. Відповідальні за виконання: заступник директора з організаційно-виховної роботи, голови циклових комісій, керівники структурних підрозділів, педагогічні працівники, органи студентського самоврядування.


9 Забезпечення запобігання та виявлення академічного плагіату. Виховання академічній доброчесності

Запроваджувати сучасні технології щодо запобігання та виявлення академічного плагіату. Постійно вдосконалювати механізми реалізації академічної доброчесності, зокрема через запобігання випадків академічного плагіату і порушення норм авторського права. Запобігання та виявлення академічного плагіату розповсюджувати на навчально-методичні праці педагогічних працівників коледжу, студентів. Запроваджувати та удосконалювати різноманітні засоби освітньої діяльності (оновлення змісту навчальних курсів, удосконалення методів навчання, впровадження нових форм роботи зі студентами з метою запобігання плагіату. Формувати соціальну відповідальності студентів та уміння самостійно працювати.

Працівникам бібліотеки з метою сприяння академічній доброчесності інформувати користувачів щодо поняття академічної доброчесності, її компонентів, ознак плагіату, організації системи запобігання та боротьби з плагіатом, Популяризувати серед студентів і викладачів етичні норми цитування використаних джерел, знайомити із стандартами та міжнародними стилями бібліографічного опису документів тощо, проводити інформаційні заняття і тренінги для бібліотекарів та користувачів (студентів, викладачів, науковців та ін.), а також дискусії, круглі столи з питань академічної доброчесності, запобігання плагіату із залученням усіх учасників освітньої та навчально-методичної діяльності. Запровадити і приділяти увагу роботі семінарів «Культура та етика науково-методичних публікацій», «Плагіат та інтелектуальна власність – правові та етичні аспекти».


Моніторинг: постійно в освітній діяльності.

Відповідальні за виконання: педагогічні працівники, голови циклових комісій, завідуюча бібліотекою, методист коледжу.


10 Інтеграція в європейський освітній простір

Розвиток міжнародної співпраці шляхом активізації участі учасників освітнього процесу у міжнародних заходах, культурному обміну, соціальних програмах, проектах.

Розвиток співпраці в освітній сфері та розробка спільних з європейськими міжнародних освітніх програм та їх акредитація. Участь у Міжнародних наукових конференцій та симпозіумах, фестивалях та конкурсах. Залучення студентів до участі у міжнародних освітніх програмах.


Моніторинг: постійно.

Відповідальні за виконання: адміністрація, циклові комісії, керівники творчих колективів, викладачі, органи студентського самоврядування.


11 Підготовка та видання методичних розробок

Методичні розробки складаються та оформлюються відповідно до вимог, визначених діючими чинниками. Відповідальність за зміст, якість та використання навчальних видань покладається на коледж.

Методична рада коледжу, циклові комісії проводять моніторингові дослідження якості навчально-методичних видань. Результати моніторингу обговорюються на засіданнях циклових комісій, адміністративної, методичної та педагогічної радах коледжу.Методична рада коледжу, циклові комісії проводять моніторингові дослідження якості навчально-методичних видань. Результати моніторингу обговорюються на засіданнях циклових комісій, адміністративної, методичної та педагогічної радах коледжу.


Моніторинг: постійно у процесі освітньої діяльності.

Відповідальні за виконання: педагогічні працівники, циклові комісії, методична рада, заступник директора з навчально-методичної роботи, методист коледжу.


12 Прикінцеві положення

Моніторингові дослідження системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності проводить адміністрація та структурні підрозділи коледжу, зазначені у цьому положенні на підставі календарних заходів внутрішнього контролю системи забезпечення якості освітньої діяльності коледжу. Календарні заходи розробляються на кожний навчальний рік і затверджуються педагогічною радою коледжу у встановленому порядку.

Основними завданнями моніторингу є:

1) розробка комплексу показників, які забезпечують цілісне уявлення про стан освітнього процесу в коледжі, про якісні й кількісні зміни в ньому;

2) систематизація інформації про стан і розвиток освітнього процесу в коледжі;

3) забезпечення регулярного й наочного надання інформації про процеси, що відбуваються в коледжі;

4) інформаційне забезпечення аналізу й прогнозування стану і розвитку освітнього процесу, вироблення управлінських рішень;

5) забезпечення всіх учасників освітнього процесу зворотнім зв’язком, що дозволяє вносити послідовні зміни в хід реалізації освітніх програм з метою підвищення якості їх результатів.

Показники і критерії, форми і методи проведення моніторингових досліджень обговорюються і затверджуються педагогічною радою коледжу та вводяться в дію наказами директора.

Кожен співробітник коледжу в межах своєї компетенції несе персональну відповідальність за виконання вимог цього Положення.

Заступник директора з навчально-методичної роботи (підписано) Сергій ЛИТВИН
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту