Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Телефони приймальної комісії коледжу
Перейти до контакту

СТУДЕНТУ

ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ КЗ «ХФВКМ» ХОР

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Ці Правила створено на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 р. №882 в редакції постанови КМУ від 28 грудня 2016 року № 1050 та «Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2017 року №261.

Дія цих Правил поширюється на студентів денного відділення (далі – студентів), які навчаються в Комунальному закладі «Харківський вищий коледж мистецтв»» (далі – Коледж) за рахунок коштів обласного (комунального) бюджету.

2. Студентам, які навчаються згідно з угодами (за контрактом), укладеними між коледжем та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах навчального закладу або до іншого навчального закладу, призначення і виплата стипендій здійснюються згідно з цими Правилами, а саме:

1) академічної – з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу директора коледжу;

2) соціальної – за процедурою та у строки, визначені чинним законодавством України та цими Правилами.

3. На загальних підставах відповідно до цих Правил здійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземцями і навчаються в коледжі відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, здійснюються відповідно до зазначених документів.

4. Особам, визначеним пунктом 1 цих Правил, призначаються такі стипендії:

1) академічні;

2) соціальні – на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

5. Правила призначення академічних стипендій коледжу затверджуються його педагогічною радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній, творчій і науковій діяльності наказом директора коледжу утворюється стипендіальна комісія у складі 11-15 осіб.

До складу стипендіальної комісії входять директор коледжу, заступник директора з організаційно-виховної роботи, представник бухгалтерії, завідувач відділенням, класні керівники, представники органів студентського самоврядування та первинної профспілкової організації. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинної профспілкової організації повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими державними нормативно-правовими актами, цими Правилами, статутом коледжу.

За поданням стипендіальної комісії директор коледжу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та цим правилам.

6. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Особам, зазначеним у п.1 цих Правил стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу навчального закладу стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі та після поновлення в установленому порядку на навчання на строк до місяця завершення першого після поновлення на навчання семестрового контролю включно або завершення навчання, виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цими Правилами за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

Студентам, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і поновили навчання за таким замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цими Правилами за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

Студентам, які відповідно до наказу директора коледжу поновлені на навчання за державним (регіональним) замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені чинним законодавством України та цими Правилами.

7. У разі коли студент має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з харчуванням.

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена чинним законодавством України, і стипендія, призначена згідно з цими Правилами.

8. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній, науковій та творчій діяльності, коледж надає матеріальну допомогу та заохочення студентам денного відділення, які навчаються за регіональним замовленням, за рахунок коштів, передбачених кошторисом коледжу.

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється коледжем та затверджується його педагогічною радою.

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

9. Студентам, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу директора коледжу, в межах коштів, передбачених кошторисом, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії коледжу.

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

10. Особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії. За рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи їм виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі – 150 гривень.

11. Студенти, які реалізують право на академічну мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти (наукового ступеня) за денною формою навчання (навчаються з відривом від виробництва) у коледжі, протягом строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України отримують стипендію, призначену відповідно до цих Правил, у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з навчальним закладом за основним місцем навчання, регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до цих Правил.


АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ У КОЛЕДЖІ

12. Академічними стипендіями у коледжі є:

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), регіональними органами виконавчої влади (у тому числі іменні), які призначаються студентам коледжу за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;

3) стипендії у підвищеному розмірі студентам коледжу, які досягли особливих успіхів у навчанні і мають оцінки 10-12 за 12-бальною шкалою або 5 за чотирьохбальною шкалою оцінювання з усіх предметів (дисциплін) семестрового контролю.

Розмір академічних стипендій визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням успішності стипендіата.

Педагогічна рада Коледжу у встановленому законодавством порядку визначає:

1) загальний ліміт стипендіатів – відсоток стипендіатів, яким призначається академічна стипендія на основі здобутого ними рейтингового бала (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) – однаковий для всіх курсів та спеціальностей Коледжу;

2) ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала;

3) ліміт стипендіатів з числа осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Коледжу.

Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості всіх студентів денної форми навчання, які навчаються у Коледжі за регіональним замовленням на певному курсі за певною спеціальністю (спеціалізацією) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю.

Конкретна кількість стипендіатів, яким на наступний навчальний семестр буде призначена академічна стипендія (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні), визначається стипендіальною комісією шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів, на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за регіональним замовленням у Коледжі станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його початку (для студентів першого року навчання).

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

13. Коледж у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності (далі – рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти, які навчаються за денною формою навчання, за відповідним курсом та спеціальністю.

14. Порядок формування рейтингу студентів коледжу визначається у Додатку до цих Правил. Цей порядок щорічно затверджується педагогічною радою за погодженням з органами студентського самоврядування та профспілковою організацією і оприлюднюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться.

Рейтинг студентів оприлюднюється на офіційному веб-сайті коледжу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на подовження строку отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. Наказом директора таким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цих Правил стипендіальною комісією коледжу. У разі коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

Рейтинги студентів нового набору формуються на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до коледжу.

Рейтинги, відповідно до яких студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру на денному відділенні за курсом кожної спеціальності (спеціалізації) на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності становить 90 відсотків рейтингового бала.

Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для осіб, які навчаються за всіма спеціальностями (спеціалізаціями).

Навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчального предмета (дисципліни) визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними цикловими комісіями залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом. Критерії оцінювання для рейтингу визначаються за чотирьох бальною шкалою. Оцінки, отримані студентами за 12 бальною шкалою, переводяться у чотирьохбальний вимір.

Встановлюється, що особи мають незадовільні результати навчання, якщо оцінки на дату закінчення семестрового контролю з певного навчального предмета (дисципліни) за мінімальними критеріями становлять незадовільно («2») за чотирьохбальною шкалою або 1-3 за 12-бальною шкалою оцінювання.

До рейтингу не включаються особи, які:

1) протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали кількість балів, яка визначені у коледжі як межа незадовільного навчання. Рішенням керівника навчального закладу таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю. У разі коли у визначений строк академічна заборгованість не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;

2) станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;

3) під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок (цей пункт набирає чинності з другого півріччя 2016/2017 навчального року);

4) до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни).

Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до навчального закладу.

15. Виплата стипендії студентам коледжу, які реалізували право на академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання у коледжі і не отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі, здійснюється:

1) у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує одного семестру, – у розмірі, що призначений стипендіату коледжем за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих Правил;

2) у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує один семестр, – протягом першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у розмірі, що призначений стипендіату коледжем за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих Правил.

Питання подальшого призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією після повернення здобувача вищої освіти до коледжу.

16. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

1) студентам, які згідно з рейтингом займають вищі позиції;

2) студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до коледжу, в межах ліміту стипендіатів.

17. Розмір академічної стипендії збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами навчання студенти, відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні (згідно з п.12 цих Правил).


СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ У КОЛЕДЖІ

18. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам коледжу, які не перебувають в академічній відпустці і за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цих Правил та належать до однієї з таких категорій:

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України «Про вищу освіту» та статтею 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;

4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» – протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів ВНЗ з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. №218-VI;

10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю 1-3 групи;

11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватись одночасно соціальна стипендія на умовах, визначених цим Порядком, та академічна стипендія.

19. Особи, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

20. У разі коли за результатами навчання успішність осіб становить 10-12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за чотирьохбальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, студенти займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні у межах установленого ліміту стипендіатів, додатково до соціальної стипендії, що виплачується таким особам, виплачуються кошти, що складають різницю між розміром академічної стипендії за особливі успіхи у навчанні, та розміром соціальної стипендії, що виплачується у встановленому законодавством порядку Мінсоцполітики особам, які належать до окремих категорій громадян, яким на підставі законодавчих актів надані державні пільги і гарантії з виплати соціальних стипендій.

21. Студентам, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цими Правилами, розмір соціальної стипендії:

1) збільшується:

а) студентам, які є інвалідами по зору і слуху, – на 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії;

б) студентам з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, – на 30 відсотків.Додаток

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

1. Порядок формування рейтингу успішності студентів в КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв» (далі – Порядок) сформовано на підставі «Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2017 року №261 (далі – Примірний порядок).

Порядок формування рейтингу успішності студентів коледжу є складовою Правил призначення і виплати стипендій в КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв».

2. Загальний рейтинговий бал (ЗРБ) студента складається із суми середнього бала успішності (СБУ) з усіх навчальних дисциплін семестрового контролю, який визначається шляхом множення середньо-арифметичного показника оцінки успішності за семестр на коефіцієнт 3,0 – для студентів, що мають тільки відмінні оцінки (відмінників), на коефіцієнт 2,0 – для студентів, що навчаються тільки на «відмінно» і «добре» (хорошистів), 1,0 – для студентів, що мають за семестровим оцінюванням оцінки «задовільно». До середнього балу успішності додаються показники додаткових балів (ДБ) за наукову діяльність – ДБ1, творчу активність – ДБ2, громадське життя – ДБ3 та спортивну діяльність – ДБ4 згідно з п.13 Правил призначення і виплати академічних стипендій у коледжі.

3. Розрахунок рейтингового бала студента коледжу розраховується за формулою (1).

R=((O1+On)/K)+b1+bn (1)

де: R – загальний рейтинговий бал;

О – семестрова оцінка за чотирьохбальною шкалою з дисципліни (предмету);

К – сумарне значення кількості дисциплін (предметів) семестрового контролю;

b – показник додаткового балу.

3 Критерії нарахування додаткових балів визначаються таблицями 1-5.

Таблиця 1 – Нарахування додаткових балів
Критерії нарахування додаткових балівМузичне мистецтво (хорове, інструментальне)Сценічне мистецтвоХореографіяІнформаційна, бібліотечна та архівна справа
Наукова діяльність0,15 max0,15 max
0,15 max
0,15 max
Творча активність0,15 max0,15 max
0,15 max
0,15 max
Громадське життя0,15 max0,15 max
0,15 max
0,15 max
Спортивна діяльність0,1 max0,1 max
0,1 max
0,1 max
Таблиця 2 – Наукова діяльність (участь у предметних олімпіадах, конференціях тощо)
123Участь123Участь123Участь
0,150,140,130,120,110,1
0,090,080,070,060,050,04
Міжнародний та Всеукраїнський рівеньОбласний та регіональний рівеньМіський рівень
Таблиця 3 – Творча активність (участь у фестивалях, конкурсах, концертах, виставках тощо)
123Участь123Участь123Участь
0,150,140,130,120,110,1
0,090,080,070,060,050,04
Міжнародний та Всеукраїнський рівеньОбласний та регіональний рівеньМіський рівень
Таблиця 4 – Громадське життя (участь у студентському самоврядуванні, волонтерській та благодійній діяльності)
0,150,140,130,120,110,1
0,090,080,070,060,050,04
Голови студради коледжу, гуртожитку,
члени студради
Старости груп, члени профкому, участь у волонтерській діяльності тощоАктив груп, участь у суботниках, допомога в благоустрою коледжу тощо
Таблиця 5 – Спортивна діяльність(участь у змаганнях, спортивних заходах)
123Участь123Участь123Участь
0,10,10,090,120,080,07
0,060,050,040,030,020,01
Міжнародний та Всеукраїнський рівеньОбласний та регіональний рівеньМіський рівень

4. Нарахування додаткових балів відбувається прозоро і здійснюється громадськими підрозділами, спеціально створеними на випускових циклових комісіях до складу яких звлучаються голови ЦК, керівники навчальних груп, студенти – представники студентського самоврядування та профспілкової організації коледжу. Рішення громадських підрозділів надаються до навчальної частини коледжу разом із семестровими відомостями успішності та визначеними загальними рейтинговими балами студентів навчальних груп.

5. Навчальна частина Коледжу (заступники директора з навчально-методичної та організаційно-виховної роботи, завідувач відділення) має право вносити корективи до загального рейтингового бала студентів на підставі аналізу виконання студентами положень Статуту і Правил внутрішнього розпорядку Коледжу у частини положень, що стосуються виконання студентами своїх обов’язків (відвідування занять, пропусків занять без поважних причин тощо) протягом семестру.

6. До рейтингу успішності включаються всі студенти Коледжу, які навчаються за денною формою навчання, крім осіб, які:

1) протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку або не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни (навчального предмета), захисту курсової роботи, звіту з практики, у тому числі в разі успішного повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки;

2) до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни (навчального предмету), не захистили курсової роботи, звіту з практики.

© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту