Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Телефони приймальної комісії коледжу
Перейти до контакту

СТУДЕНТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у комунальному закладі «Харківський вищий коледж мистецтв»( далі КЗ «ХВКМ», коледж).

1.2. Студентське самоврядування у КЗ «ХВКМ» є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

1.3. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються у коледжі за денною формою навчання. Кожен cтудент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.

1.4. Органи студентського самоврядування створюються на добровільній основі за ініціативою cтудентів і є складовою громадського самоврядування навчального закладу.

1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р., чинним законодавством України, Наказом МОНУ №1010 від 15.11.2007 р., Статутом коледжу, Правилами внутрішнього розпорядку, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.6. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається Положенням про студентське самоврядування КЗ «ХВКМ» й узгоджується з керівництвом коледжу. Органи cтудентського самоврядування:

1) приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

2) проводять організаційні, дослідницькі , культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

3) розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі;

4) виконують інші функції, передбачені законодавством та нормативними актами КЗ «ХВКМ».

За погодженням з органом студентського самоврядування у коледжі приймаються рішення про:

1) відрахування осіб, які навчаються, та їх поновлення на навчання;

2) переведення осіб, які навчаються за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

3) переведення осіб, які навчаються за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

4) поселення осіб, які навчаються у гуртожиток і виселення з гуртожитку;

5) затвердження рішень з питань проживання осіб, які навчаються в гуртожитки і виселення з них.

1.7. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

1.8. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

1.9. Керівництво КЗ «ХВКМ» зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

1.10. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники студентського самоврядування мають право брати участь у роботі колегіальних органів КЗ «ХВКМ».

1.11 Принципи функціонування студентського самоврядування у КЗ «ХВКМ»:

1) добровільність, колегіальність, відкритість;

2) автономність у вирішенні питань, що входять до їх компетенції, самостійність у виборі форм та методів здійснення повноважень;

3) незалежність від політичних партій, рухів, релігійних організацій;

4) виборність та звітність представницьких органів студентського самоврядування;

5) рівність прав студентів на участь у студентському самоврядуванні, включаючи право обирати та бути обраним до відповідних представницьких органів;

6) співпраця з керівництвом, відповідними службами та окремими посадовими особами коледжу (керівниками навчальних груп, адміністрацією коледжу та його структурних підрозділів: гуртожитку, відділення, циклових комісій тощо).


2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів та формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат свого навчання тощо. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на вдосконалення освітнього процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

2.2. Основні завдання органів студентського самоврядування:

1) захист прав та інтересів студентів;

2) забезпечення виконання студентами своїх обовʼязків;

3) сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

4) сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

5) сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

6) співробітництво з органами студентського самоврядування  інших вищих навчальних закладів.

2.3. Основні напрями роботи органів студентського самоврядування у коледжі:

1) сприяння у забезпеченні студентів місцями у гуртожитку;

2) участь у вирішенні питань стипендіального забезпечення студентів, заохочення, преміювання тощо;

3) залучення студентів до пошукової, науково-дослідної, творчої роботи;

4) сприяння у працевлаштуванні випускників;

5) організація дозвілля.


3. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ТА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КЗ «ХАРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ»

3.1. Голова студентської ради коледжу та представницькі органи студентського самоврядування обираються шляхом закритого таємного голосування на загальних зборах (конференції) студентів строком на один рік. Голова студентської ради та його заступник можуть перебувати на посаді не більше як два строки.

3.2. Делегатами на виборах голови студентської ради та інших представницьких органів студентського самоврядування є старости (члени студради) всіх навчальних груп денної форми навчання. Списки подаються не пізніше, як за тиждень до проведення виборів.

3.3. Балатуватися на посаду Голови студентської ради може студент денної форми навчання, який має досвід діяльності в органах студентського самоврядування не менше одного року.

3.4. Позачергові вибори голови студентської ради та інших представницьких органів студентського самоврядування можуть призначатися за рішенням не менш як 10% студентів КЗ «ХВКМ».

3.5. На виборах голови студентської ради коледжу та інших представницьких органів студентського самоврядування перемагають кандидати, які набрали просту більшість голосів.

3.6. Чергові вибори проводяться протягом одного місяця з моменту закінчення строку повноважень голови студентської ради та інших представницьких органів студентського самоврядування.

3.7. Передвиборча кампанія повинна тривати не менше 14 днів та включає в себе агітацію, дебати, подачу списків виборців, подачу кандидатур.

3.8. На виборах можуть бути присутні спостерігачі від інших органів студентського самоврядування та молодіжних студентських організацій.

3.9. Причини дострокового припинення повноважень Голови студентської ради КЗ «ХВКМ»:

1) закінчення навчання у коледжі;

2) перехід на заочну форму навчання;

3) висловлення недовіри 2/3 від кількості повного складу загальних зборів (конференції) студентів КЗ «ХВКМ»;

4) добровільна відставка.


4. СТРУКТУРА Й ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

4.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні училища і його структурних підрозділів, з урахуванням типу та специфіки навчального закладу.

На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх формування (таємним голосуванням) та термін повноважень визначаються Положенням про студентське самоврядування коледжу.

Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні навчальноїгрупи – студентська рада групи.

До її складу входять староста, заступник старости, казначей, профорг та представники групи в секторах на рівні спеціальності та коледжу.

4.2. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція (загальні збори) студентів КЗ «ХВКМ», які:

1) ухвалюють Положення про студентське самоврядування, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання представницьких органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;

2) не менше одного разу на семестр заслуховують звіти органів студентського самоврядування та виносять ухвалу щодо їхньої діяльності;

3) розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування;

4) затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

5) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

6) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

4.3. Позачергова Конференція скликається на вимогу 10 відсотків студентів або в інших випадках, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування коледжу.

4.4. Чергова Конференція скликається не менше двох разів на рік.

На початку року – з метою затвердження основоположних документів, планів, концепцій тощо на поточний навчальний рік; у кінці року – з метою проведення звіту головою студентського самоврядування коледжу та структурних підрозділів.

4.5. До складу органів студентського самоврядування входять:

1) голова студентської ради КЗ «ХВКМ»;

2) заступник голови студентської ради КЗ «ХВКМ»;

3) секретар студентської ради;

4) голови секторів за напрямами роботи.

4.6. Головою ради студентського самоврядування може бути обраний студент денної форми навчання. Він повинен володіти:

1) уміннями здійснювати значний позитивний вплив на колектив;

2) організаторськими здібностями;

3) управлінською майстерністю та вмінням приймати управлінські рішення;

4) схильністю до формування комунікативних вмінь і навичок, аргументацією власних ініціатив, основами ділового спілкування;

5) навичками роботи з діловою документацією;

6) вмінням створити дієздатну команду;

7) вміннями створювати позитивний імідж коледжу на рівні міста, регіону, держави.

Студентський лідер повинен бути:

1) соціально активним, толерантним, мати стійку громадську позицію;

2) морально-етично стійким;

3) впевненим у собі та здатним стратегічно мислити;

4) відповідальним до своєї діяльності.

Студентський лідер повинен мати:

1) загальнолідируючі позиції у колективі;

2) високий рівень успішності у навчанні та брати активну участь у громадській творчій роботі коледжу;

3) достатній рівень володіння іноземною мовою для розвитку міжнародного співробітництва у студентському самоврядуванні;

4) досвід участі в органах студентського самоврядування не менше одного року.

4) досвід участі в органах студентського самоврядування не менше одного року.

4.7. Голова ради студентського самоврядування призначає заступника та секретаря.

4.8. Керівник сектора за напрямами діяльності студентського самоврядування відповідного рівня:

1) організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності сектора за напрямом роботи;

2) представляє інтереси студентської громади на різних рівнях;

3) може брати участь у роботі інших колегіальних органах, робочих секторах КЗ «ХВКМ»;

4) може делегувати свої повноваження заступнику за необхідності;

5) має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

6) має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування.

4.9. Секретар органу студентського самоврядування веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг та збереження документації органу студентського самоврядування.

4.10. У складі органу студентського самоврядування можуть створюватися сектори відповідно до напряму роботи.

4.11. Засідання ради студентського самоврядування проводяться не менше одного разу на тиждень і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів.

4.12. Засідання ради студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

4.13. Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні загальним зборам (конференції).

4.14. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації коледжу.

4.15. Між органами студентського самоврядування та керівництвом коледжу може укладатись угода про співробітництво.

4.16. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені зі своїх посад за результатами загального таємного голосування загальних зборів (конференції) студентів коледжу у разі не виконання першими своїх обов’язків.


5. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5.1. Фінансовою основою студентського самоврядування є:

1) кошти, визначені Педагогічною радою КЗ «ХВКМ» в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності;

2) членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму, встановленого законом.

5.2. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

5.3. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

5.4. Задля здійснення контролю за використанням коштів студентською радою, формується Контрольно-ревізійна комісія.

5.5. Контрольно-ревізійна комісія студентської ради утворюється відповідною радою на строк її повноважень з числа її учасників у складі не менше трьох осіб.

Після закінчення повноважень студентської ради, її контрольно-ревізійна комісія здійснює повноваження до сформування нового складу контрольно-ревізійної комісії.

5.6. Персональний склад контрольно-ревізійної комісії затверджує за пропозицією голови відповідна студентська рада.

5.7. До складу контрольно-ревізійної комісії не можуть входити голова та секретар студентської ради.

5.8. До складу контрольно-ревізійної комісії можуть бути запрошені особи, які не є делегатами відповідної студентської ради, але, які обов’язково є членами відповідної громади, посадовими особами чи працівниками викладацького складу цього навчального закладу.

5.9. Контрольно-ревізійна комісія студентської ради проводить засідання не рідше одного разу на місяць (за виключенням канікулярного періоду), і є правомочною, якщо в засіданні бере участь більша половина її складу.


6. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

6.1. Органи студентського самоврядування мають право:

1) отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

2) звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;

3) вести конструктивний діалог з адміністрацією коледжу щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України «Про звернення громадян», вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;

6.2. Органи студентського самоврядування зобов’язані:

1) забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;

2) порушувати проблеми студентів перед адміністрацією та вносити пропозиції щодо шляхів їх розв’язання;

3) звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

4) сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

5) координувати свою діяльність у КЗ «ХВКМ»;

6) узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів коледжу.


7. ПРАВА Й ОБОВʼЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ КОЛЕДЖУ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

7.1. Адміністрація коледжу має право:

1) отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

2) скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту КЗ «ХВКМ» та Положення про органи студентського самоврядування у КЗ «ХВКМ»;

3) брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

7.2. Адміністрація КЗ «ХВКМ» зобов’язана:

1) створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо;

2) інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів коледжу;

3) надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у коледжі.


8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

За поданням голови ради студентського самоврядування КЗ «ХВКМ» зміни та доповнення до даного Положення розглядаються та ухвалюються загальними зборами (конференцією) студентів КЗ «ХВКМ» та погоджуються Педагогічною Радою коледжу.

Ухвалено Конференцією студентів КЗ «ХВКМ» «31» серпня 2016 року протокол №1
Голова ради студентського самоврядування Запорожець І.О.
Погоджено Педагогічною Радою КЗ «ХВКМ» «31» серпня 2016 року протокол №1
Голова педагогічної Ради Морозко Л.Г.
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту